simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
BarKoni:Schol ܕܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܦܠܚܘܗܝ ܫܢܝܢ̈ ܝ ܬܡܢܐ̈ ܂ ܘܡܬܚܠܛܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ̣X ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ 7ܠܟܘܫܢ
BarKoni:Schol ܐܚܕ ܠܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܝܐ ܝX ܢܒܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܕܝܠܗ̣ ܂ 12ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarKoni:Schol ܕܐܬܘܪ ܣܠܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ ܂ ܘܐܥܠܗ̇ ܒܐܘܠܨܢܐ ܂ ܘܓܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܠܗܢܐ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܂ ܫܠܡܢܥܣܪ
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇ ܠܚܛXܐ̣ ܝ- ܂ ܣܠܩ ܒܙܒܢ ܥܠ ܩܢܫܪܝܢ ܘܫܒܗ̇ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܣܓܕܬܗ̣ ܘܒܐܬܪܘܬܐ̈ X ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܚܛܪܘ ܝ ܂ ܓܝܪ
BarKoni:Schol ܕܒܬܪܗܝ 1ܐܡ̇ܪ ܂ ܟܕ ܛܒ ܢܒܝܐ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܂ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܛܝ ܠܦܠܓܐ 17ܕܫܢܝܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܘ ܟܒܪ ܝ ܥܠ
BarKoni:Schol ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܕܒܪ ܠܙܦܪܢ ܪܒ ܚܝܠܗ̣ ܘܣܠܩ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܂ ܡܠܟܐ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܦܩܘܪ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܝ ܘܚܪܒ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܪܒܘܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ 3ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܂ ܗܢܐ ܐܬܟܬܫX ܥܡ ܐܚܙ
BarKoni:Schol ܪ ܂ ܒܒܠX ܠܐܘܪܫܠܡ 10ܘܟܕܢܗ ܒܡܕܐܬܐ̣ ܂ ·X ܂ ܝ ܂ X ܘܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܒܪܗ ܝ ܥܡܗ 7ܘܡܝܬ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܝܩܝܡ ܣܠܩ
BarKoni:Schol ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܓܦܝܗ̣̇Ẍ ܫܦܠܘܬܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ
BarKoni:Schol ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܚܪܒ ܠܐܝܣܪܝܠ- ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ ܂ ·XX ·ܝ ܂ Xܝ ܕܒܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܚܙܐܝܠ
BarKoni:Schol ܕܡܘܐܒ ܂ ܘܦܠܚܘܗܝ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ ܂ ܘܡܬܚܠܛܢ̈ ܥܡ ܝ ܡܠܟܐ 12ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܐܠܝܥܙܪ ܂ ܬܘܒ ܚܛܘ̣ ܂ ܘܐܫܬܠܡܘ ܠܥܓܠܘܢ
BarKoni:Schol ܂ ܝܝܝ ܂ ܝ ܂ Xܝ ܕܐܬܘܪܐ̈ ܣܠ̣ܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ ܂ ܘܢܣܒ ܡܢ ܡܚ̣ܢܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘ ܣܦܪX X ܂ X ܝ XX ܡܚܢܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܦܘܠ
BarKoni:Schol ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂ ܡܘܪܛ ܡܠܟܐ - ܕܢܫܪܐ ܠܒܘܕܩܐ ܕܪܘܡܗ̇ ܘܕܩܠܝܠܘܬܗ - ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ
BarKoni:Schol ܂ ܐܝܟ ܕܗܢܐ ܢܒܝܐ ܡܘܕܥ ܂ 12ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܪܫܡ ܕܙܘܪܒܒܠXX ܠܘ ܡܠܟܐ ܕܙܘܪܒܒܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܪܒܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܘܡܬܦܪܫ
BarKoni:Schol ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܫܐ ܫܢܝܢ̈ ܬܫܥ ܂ ܗܢܐ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ̣ ܕܒܪ ܥܡܗ ܪX
BarKoni:Schol ܝX ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܐܓܪ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ 1ܕܣܘܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܢܦܩ ܕ ܢ ܐܣܐ ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ̣ ܒܓܙܪ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗ ܒܥܫܐ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܝ ܩܘܪܒܢܐܝ̈ ܂ ܕܫܬܬܥܣܪ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܚܡܫܝܢ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ ܕܝܠܗ17 ܫܕܪ ܠܗ ܡܪܘܕܟ
BarKoni:Schol ܕܝܣܪܝܠ̣ ܘܐܕܘܡܝܐ̈ ܐܬܟܬܫܘ ܥܡܗ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܒܫܘܠܡ 7ܡܠܟܘܬܗܝ ܪXܝ ܡܠܟܐ ܝX ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܩܚ
BarKoni:Schol ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܥܢܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܓܠܙܢ̈ ܡܢ ܡܛܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ