simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex الله الملك ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ ܐܠܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܟܠܝܐܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘ الله المُسند الله العاضد ܀ ܐܠܝܡܠܟ ܗ ܐܠܗܐ
BarBahl:SyrLex ملك . ܦܪܥܘܢ ܬܘܒ ܐܬܦܪܥܢ ܥܠ تفرعن عليّ . ܒܪܬ̇ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܗܘ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܡܬܦܫܩ ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني بالملك الله عزّ وجلّ احفظ كلامه ܡܠܟܐ السراويل بيت التكّه ܀ ܦܘܡܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ
BarBahl:SyrLex ܘܣܕܩ ܠܒܘܫܘ̈ خرّق . ܣܕܝܩ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܦܠܝܓ ܘܫܩܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ الفرقة والانصداع . ܣܕܩ ܣܘܕܩܐ ܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܩܡ
BarBahl:SyrLex ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܝܬܘ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܝܣܪ . ܡܠܟܐ ܢܡܪܐ يقتدي ܀ ܡܘܪ̈ܐܣ̈ ܩܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܀ ܡܘܪܝܩܐ ܫܡ
BarBahl:SyrLex ܪܚܒܥܡ ܒܣܒܐ̈ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܡܠܟ ܘܡܬܡܠܟܝܢ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܝܠܠܕܘ ܠܗ ܡܢ ܢ̇ܚܫܬܐ ܐܢܬܬܗ ܀ ܕܢܦܝܫ ܗ ܝܥܢܐ ܥܬܝܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܚܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ . ܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܝܩܝܡ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ ܟܣܢܝ̈
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ حنّ قلب الملك مال عن الطريق . ܘܒܪ ܡܠܟܐ وسكن وتودّع . ويقال غلط وحار وتحيّر أيضًا . ܐܬܬܘܫ
BarBahl:SyrLex ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܒܡܕܢܚܐ ܠܘܬ ܗܢܕܘ ܐܝܟ̇ܐ ܕܥܡܪܘ ܡܠܟܐ ܛܘܪܐ ܒܡܕܢܚܐ ܒܐܢܕܝܩܝ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ
BarBahl:SyrLex ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ . ܕܣܓܝ ܡܣܪܗܒܝܢ ܘܠܒܝܒܝܢ البرد ܡܠܟܐ ܒܘܠܗܢܝ ܗ ܡܫܕܪܐ̈ ܡܣܪܗܒܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܡܢ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܫܒܝܗܝ ܫܒܘܪ ܒܪ ܐܪܕܫܝܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܗ ܪܘܡܝܐ ܀ </lemmä> ܘܐܠܗܢܝܗܢܪܝܢܘܣ ܗ
BarBahl:SyrLex تشير من المشورة ܀ ܬܡܠܐ تملي . ܬܡܠܐ تتمّ تكمل ܀ ܬܡܨܐ ܡܠܟܐ ما وجدته فيه ܒܨ أغصان الشجر والنبع أصحّ ܀ ܬܡܠܘܟ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܪܡܢܝܐ ܀ </lemmä> ܛܪܛܪܘܣ الهاوية . ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܡܬܬܣܝܡ . ܬܘܒ ܡܠܝܪܐ̈ ܛܪܐܛܩܠ ܛܪܛܠܐ ܀ ܛܪܐܛܝܣ ܫܡ
BarBahl:SyrLex ܩܕܡܝܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܟܘܪܫ ܫܡܗ ܢܒܘܟܕܢܝܪ ܗ̇ܘ ܕܟܬܝܒ ܡܠܟܐ عُطارد ܨ ܝ̇ܬܒ ܒܟܡܐܢܐ̈ . ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܝܬܘ ܒܪܗ ܕܟܘܪܫ
BarBahl:SyrLex . ܐܚܪܢܐ ܒܘܢܕܩܐ̈ البُندق والحلفاء ܀ ܐܝܠܠܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ وهو الجلّوز ܒܨ ܕܗܢܝܢ̈ ܦܢܕܩܐ̈ ܝܘܚܢܢ ܓܘܙܝ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܘܪ . ܘܢܒ ܝܘܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܫܐ ܕܩ̇ܝܡܐ ܥܠ ܫܘܪ ܫܪܝܬܐ ܡܠܟܐ يذبل يضعف ܀ ܢܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܒܬܪܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܢܒ
BarBahl:SyrLex ܦܪܘܩܐ ܀ ܡܠܟܘܡ ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܕܥܡܘܢܝܐ̈ . ܡܠܟܘܡ صنم ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ملك مصر ܀ ܡܠܟܝܠ ܒܪܬ̇ ܫܐܘܠ ܀ ܡܠܟܝܫܘܥ ܗ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܝܡܙܘܢ . ܦܪܣܐ ܐܘܟܝܬ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ قميص احمر . ܟܠܡܝܣ ܘܟܠܡܝܕܐ ܩܒܝ . ܨ ܠܒܘܫܐ ܕܠ̇ܒܫ
BarBahl:SyrLex طريق الملك شوارع الطريق الاعظم السلطانيّة ܡܠܟܐ ܀ ܐܘܪ̈ܚܐ̈ الفيوج المسافرون المجتازون ܀ ܐܘܪܚ