simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܡܕܝܢ ܀ ܥܩܒܐ عقب أثر . ܢ̇ܛܪܝ̈ ܥܩܒܐ كُمناء طلايع ܡܠܟܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܗܪܢܐ̈ ܘܥܩܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ
BarBahl:SyrLex . ܘܦܩܕ ܕܢܨܘܕܘܢ ܠܗ ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܢܣܒ ܕܡܗܘܢ ܘܚܠܛ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐܘܘܗܝ ܬܡܗܘ ܒܗ . ܘܐܬܬܪܝܡ ܫܪܒܐ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܕܡܟܗܢ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܫܐܠܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܢ ܩܕܝܫܐ . ܓܠܐ ܠܗ ܫܡܐ ܕܐܒܘ ܕܡܠܟܝܙܕܩ
BarBahl:SyrLex ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شهطرج ܡܠܟܐ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex ܕܗܘ ܫܗܒܠܘܛ شاه بلّوط ܀ ܓܠܘܣ̈ܛܐ̈ ܒܨ ܥ ܩܠܘܪܝܩܐ̈ ܕܗܘ ܡܠܟܐ ܠܚܡܐ ܪܗܘܡܝܐ كعك ܀ ܓܠܘܣܩ̈ܐ̈ ܝܒܝܫܐ̈ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܒܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܕܡܕܝܐ ܀ </lemmä> ܐܣܛܦܝܕܐ ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܦܝܕܟܐ ܡܠܟܐ اظنّه ܀ ܐܣܛܝܓܝ̈ܣܐ̈ ܥܪܩܐ̈ ܐܣܪܐ̈ عَرَق ܀ ܐܣܛܝܓܘܣ ܗ
BarBahl:SyrLex ملك ܀ ܒܐܣܛܪܘܢ ܒܝܣܬܐ ܓܠܝܠܬܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕܐܚܕܐ ܠܝܛܪܐ ܡܠܟܐ ܗ ܚܪܡܢܐ ابن قترة ܀ ܒܐܣܝܠܠܝܘܣ ܒܐܣܝܠܠܝܘܣ ܗ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܐܘ̇ ܝܘܣܦ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܘܠܝܛܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܫܡܥܘܢ ܡܠܟܐ ܗ ܫܡܗ ܕܡܠܟܐ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܦܠܡܢܬܝܘܣ ܐܘܟܝܬ ܫܡ
BarBahl:SyrLex ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܫܡ̇ܝܐ الزهرة . ܡܠܟܐ . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ ܡܠܟܐ الملك .
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ حنّ قلب الملك مال عن الطريق . ܘܒܪ ܡܠܟܐ وسكن وتودّع . ويقال غلط وحار وتحيّر أيضًا . ܐܬܬܘܫ
BarBahl:SyrLex ܀ [1504] ܦܘܠܐܝܕܘܣ ܒܨ ܣܓܝܐܬ ܙܢܝܐ̈ ܐܢܬܝܕܝܛܘܣ ܡܠܟܐ رجل . ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ملك الهند ܀ ܦܘܠܐ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ
BarBahl:SyrLex ܗܘܐ ܀ [1203] ܡܬܪܢܐ معلّم ܡܢ ܬܪܐܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܬܪܐܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܫܡܝܐ ܡܝܬܪܘܣ ܓܝܪ ܫܡܝܐ ܕܘܛܘܣ ܡܘܗܒܬܐ . ܒܨ ܕܒܪ ܣܪܦܝܘܢ
BarBahl:SyrLex ܒܥܒܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܀ ܫܪܐ̈ ܩܛܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يحلّ العقد ܀ ܡܠܟܐ ܘܪܒܡܓ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܗܘܘ ܕܡܫܠܛܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܪܝܘܫ
BarBahl:SyrLex ܕܟܠܕܝܐ̈ ܘܟܕ ܡܝܬ ܗܢܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܐܚܕ ܟܘܪܫ ܐܦ ܠܡܠܟ̇ܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܘܐܦ ܚܡܘܗܝ ܗܘܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarBahl:SyrLex ܪܚܒܥܡ ܒܣܒܐ̈ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܡܠܟ ܘܡܬܡܠܟܝܢ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܩܠܝܠܐܝܬ . ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܛܒܠܪܐ̈ دليل ومقدّمة . ܪܗܛܐ̈ ܡܠܟܐ سرفيون ܀ ܪ̈ܗܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܗ̇ܛܝܢ ܠܪܓܠ ܩܕܡ
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܝܠܠܕܘ ܠܗ ܡܢ ܢ̇ܚܫܬܐ ܐܢܬܬܗ ܀ ܕܢܦܝܫ ܗ ܝܥܢܐ ܥܬܝܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܚܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ . ܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܝܩܝܡ
BarBahl:SyrLex ܀ ܩܐܣܣܝܐ ܐܝܟ ܪܒܢ ܩܣܝܐ ܗ ܡܫܠܚܬܐ سليخة . ܐܕܫܐ̈ ܫܬܐ . ܡܠܟܐ التي تقع من الحذّائين فتخرز ܀ ܩܐܣܛܝܗ ܗ ܒܠܘܛ
BarBahl:SyrLex اكليل الملك وقال جبريل هو ميليطيون او ܡܠܟܐ ܟܡܠܐܐ̈ ܩܛܡܐ الرماد ܀ ܡܝܠܝܛܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܠܝܠ