simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܫܬܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ
ActsMarBenh&Sar ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܕܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ . ܘܐܦ ܚܘܝܚܐܝܬ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ . ‏ ‏ 71 ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܛܠܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܓܝܪ . ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܐܓܪ ܡܠܟܐ . ܘܠܡܚܣܢ ܟܠܐܘܘܗܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ ܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
ActsMarBenh&Sar ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܀ ‏ ‏ 46 ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
ActsMarBenh&Sar ܥܩܒ ܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܫܡܥܬ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܐܠܠܘܢ ܬܩܦ ܘܥܫܢ ܟܐܒܗ̇ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ
ActsMarBenh&Sar ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܐܫܬܡܥ ܛܐܒܐ ܕܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܐܦ ܠܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܠܒܪܗ ܆ ܠܐ ܫܒܩܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܢܣܛܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܚܒ ܗܘܐ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܆ ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܓܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝ ܆ ܒܪܗ ܕܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ‏‎ B; ‎‏ܦܢܝ ܠܗ‏‎ D | ‎‏ܠܓܒܝܗ‏‎ A] ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܠܟܐ ܦܢܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ‏‎ C; ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarBenh&Sar ܦܢܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ‏‎ C; ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‎‏ܗܠܝܢ‏‎ C* | 7 ‎‏ܦܢܝ ܡܠܟܐ‏‎ A*] ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܡܠܟܐ . ܀ ܘܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܩܡܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ . ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܀ ܦܢܝ
ActsMarBenh&Sar ܢܦܩ ܥܡܗܘܢ ܘܥܡܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܕܡܢܥܘ ܠܕܘܟܬܐ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܢܐ . ܘ‏ܪܕܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܣܩܘܢ ܠܛܘܪܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܐ ܓܠܬ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܘܕܥܬ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ