simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar C; ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ‏‎
ActsMarBenh&Sar ܕܠܐ ܢܪܓܙ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܢܩܒܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܥܠ
ActsMarBenh&Sar ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ
ActsMarBenh&Sar ܘܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ
ActsMarBenh&Sar ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈
ActsMarBenh&Sar ܕܛܠܝܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܒܘܟܘܢ ܆ ܒܚܡܬܐ
ActsMarBenh&Sar ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܕܪ . ܘܒܥܐ
ActsMarBenh&Sar ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܨܠܘܬܗ
ActsMarBenh&Sar ܗܟܢܐ . ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡ
ActsMarBenh&Sar ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ̈‏‎ | C
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ
ActsMarBenh&Sar ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܛܠܝܐ̈ ܐܢܘܢ
ActsMarBenh&Sar ܘܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܡܠܟܬܐ .
ActsMarBenh&Sar . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܠܘ ܠܐ
ActsMarBenh&Sar ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
ActsMarBenh&Sar ܘܒܐܠܗܝܟ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܬܚܡܬ ܘܦܩܕ ܘܐܦܩ
ActsMarBenh&Sar . ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܩܒ ܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈
ActsMarBenh&Sar ܘܐܠܝܨܐ̈ ܀ ܦܢܝ ܡܠܟܐ ܠܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ .
ActsMarBenh&Sar ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ