simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܛܘܒܢܐ‏‎ B; ‎‏ܦܢܝ ܠܗ‏‎ D | ‎‏ܠܓܒܝܗ‏‎ A] ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܠܟܐ ܦܢܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ‏‎ C; ‎‏ܘܟܕ ܫܡܥ
ActsMarBenh&Sar ܘܢܩܒܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܥܠ ܕܫܛܢܢ ܦܘܩܕܢܗ . ܡܚܕܐ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ . ܘܐܡܪ ܦܣܘܩ ܪܝܫܗ ܘܕܚܬܗ ܒܥܓܠ ܕܠܐ ܢܪܓܙ ܥܠܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܣܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ . ܫܐܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܥܒܕ ܠܟ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗ ܛܟܣܝܣ ܕܝܠܗ . ܀ ‏ ‏ 70 ܘܩܪܒ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܫܬܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ
ActsMarBenh&Sar ܐܒܘܟܘܢ ܆ ܒܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܀ ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܒܝܒܐ̈ . ܚܘܣܘ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܛܠܝܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܫܕܪ . ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܥܣܩܘܬܐ ܕܡܣܩܬܐ . ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ
ActsMarBenh&Sar ܕܐܬܘܪ . ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ . ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ . ‏ ‎‎ ‎‎ Title : E=A | B ܡܠܟܐ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܣܢܚܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ ܀ ܦܩܕܬ ܡܪܘܬܟ ܆ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܕܒܚ ܡܠܟܐ ܟܬܒ ܗܘ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܐܘܕܥܗ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܝܢܘܐ̈‏‎ | C : ‎‏ܬܫܥܝܬܐ ܡܠܝܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܢܨܝܚ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ ܓܒܝܐ ܘܢܨܝܚ ܫܘܦܪܐ̈ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܣܢܚܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
ActsMarBenh&Sar . ܛܠܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܓܝܪ . ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܐܓܪ ܡܠܟܐ . ܘܠܡܚܣܢ ܟܠܐܘܘܗܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ ܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar ܘܥܠ ܡܠܟܬܐ . ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗܘܢ . ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܘܐܓܥܠ ܡܠܟܐ ܢܛܝܒ . ܘܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܀ ܘܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܥܠ
ActsMarBenh&Sar . ܠܘ ܠܐ ܡܬܬܘܝܘ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܒܝܒܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܪܕܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
ActsMarBenh&Sar ܐܬܚܡܬ ܘܦܩܕ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܀ ܥܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܟܦܝܪ ܒܟ ܘܒܐܠܗܝܟ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܥܩܒ ܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܫܡܥܬ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܐܠܠܘܢ ܬܩܦ ܘܥܫܢ ܟܐܒܗ̇ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ . ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܀ ܦܢܝ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ