simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܢܛܪܘܢܘܗܝ ܂ ܘܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ̣ ܘܡܚܪܡ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ
P:2Chr [AB] ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܫܕܪ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܝܘܝX ܦXܢܪܝܪܟX ܕܝܥܩܘܒܐ̈ ܂ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܫܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܘܡܝܐ̈ 2ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܡܕ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܂ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ
IšoMerv:ComPs ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܡܠܟܐ ܛܢܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܩܛܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܒܚ ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܘܐ ܝܝ ܒܬܪܗ ܒܕܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܒܬܢܘܪܝܢ̈ ܘܒܦܪܬ ܂ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܣܠܩ ܠܘܬ
PersMartKgYaz1 ܕܡܢ ܫܢܕܐ̈ ܘܡܢ ܩܛܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ . ‏ 6 ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܛܛܩ ܡܠܟܐ ܠܝ ܕܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܘܣܓܘܕ ܠܢܘܖܐ ܘܠܫܡܫܐ ܘܐܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ . ܘܡܟܝܠ ܠܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܢܥ . ܡܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܕܢܐ ܢܥܒܪܝܗ̇ ܠܨܘܪ . ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܟܝܐ . X Xܪܫܗ ܗܝ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐX . ܐܓܘܣܛܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܕܪܬX ܡ̣ܢX ܗܠܢܐX ܡܠܟܬܐ ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Sam [AB] . ܩܕܡܝ ܓܝܪ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܟ : ܘܠܐܒܝܫܝ : ܘܠܐܬܝ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ : ܐܠܘ ܡܢܝܬ ܝܗܒܬ ܠܝ ܐܠܦ ܕܟܣܦܐ : ܠܐ ܐܘܫܛܬ ܐܝܕܝ ܥܠ ܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܫܚ ܒܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܀ XX 1ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܛܠ XXXXX X⁹ ܬܡܫܚ ܐܝܬܘܗܝ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܒܪܐ ܐ̇ܡܪ ܇ 5ܐܢܐ ܐܬܬܩܝܡ̇ܬ ܡܠܟܐ [6--XX]ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ
BarBahl:SyrLex وجدتهُ في موضع الملك الصغير ربّ بلدٍ ܐܘ صعلوك . ܡܠܟܐ ܢܣܬܬܬܘܢ . ܢܫܪܐ ܒܟܘܪܣܬܐ ܕܫܘܘܕܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܕܙܥܘܪ ܡܢ
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Sam [AB] ܘܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܘܩܡ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ . ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܪܡܫܐ ܣܓܝ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܬܝܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܩܪܝܗܝ
Shub:BookGifts . ܗܕܐ ܕܐܬܦܪܫܬ ܒܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܆ ܐܬܪܫܡܬ ܕܝܢ ܒܢܒܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܦܠܓܐ ܕܡܝܬܪܐ ܇ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܕܬܐ ܟܠܬܐ ܘܒܪܬ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ