simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܣܒܐ ܗܘ ܠܐ ܬܕܚܠ ܚܢܝܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܫܩܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ
P:Sam [AB] : ܐܝܟܘ ܒܪ ܡܪܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܨܝܒܐ : ܗܐ ܝܬܒ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ : ܘܚܡܪܐ ܕܢܫܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܪܦܝܢ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܘܥܠ ܕܩܠܬ : ܘܥܠ ܐܘܠܝ : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܒܝܕ ܐܠܥܣܐ ܒܪ ܫܦܢ : ܘܓܡܪܝܐ ܒܪ ܚܠܩܝܐ : ܕܫܕܪ ܨܕܩܝܐ
BarBahl:SyrLex اقسم بحياة الملك ܀ ܚܝ̈ܬܐ̈ قوابل ܙܟܪܝܐ ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܡܐ̈ ܫܡܐ ܗܘ ومعناه حياة عالية رفيعة طيّبة ܀ ܚܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܢܬܒܛܠܘܢ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܒܥܝܢܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ
P:Jer [AB] ܨܒܐܘܬ ܫܡܗ : ܐܠܐ ܢܦܠ ܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܬܒܪܐ ܕܛܘܪܐ : ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܕܠܘܚܐ ܘܡܥܒܪ ܙܒܢܐ̈ . ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܡܛܥܝܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܒܟ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܣܢܐ ܗܢܐ · ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܓܘܝܐ̈ ܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
BarḤadbš:Acts ܚܕ ܒܪܒܪܝܐ ܕܒܪ ܚܝܠܗ ܘܐܬܐ ܫܒܐ ܠܥܡܘܪܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܇ ܡܠܟܐ . ܕܐܦ ܩ̣ܝܫܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܫܟܒ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ .
Chron1234 ܡܐܪܩܝܢܐ X ܕܢܣܩ ܠܪܘܡܝ ܃ ܘܢܣܒܗ̇ ܠܦܝܠܠܘܪܘܟܘܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܣܬܢܩ
Chron1234 ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ ܦܫ ܠܘܬܗ ܙܒܢܐ ܆ ܝ ܡܠܟܐ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒܕ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܠܨܝܒܐ : ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܨܝܒܐ : ܚܡܪܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܐܐ ܕܒܠܝܢ̈ : ܘܡܐܐ ܓܘܒܢܝܢ̈ : ܘܙܩܐ ܕܚܡܪܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Judg [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܦܬܚ ܕܫܠܚ ܠܗ : ܘܗܘܬ ܥܠ ܢܦܬܚ ܡܠܟܐ ܕܝܢܐ ܒܝܢܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܠܐ ܫܡܥ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܠܟܐ : ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܀ ܨܚ ܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ
Chron1234 ܘܚܙ̇ܩ ܠܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܢܗܦܟܘܢ ܥܡ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܡܠܟܐ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܐܙ̇ܠ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕܚܡܫܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܚܢܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ . ܘܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܗܝ : ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܨܕܩܝܐ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܟܟܪܐ̈ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ
P:Ps [AB] : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܪܓܬܐ ܕܠܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܣܒܐ ܕܣܟ̣ܠ . ܠܡܐ ܐܦ ܠܒܐX XX ܕܗܠܝܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܢܘX ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ . ܘܛܒ ܗܘ ܛܠܝܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܚܟܝܡ ܆ ܡܢ
P:Ecclus [AB] ܥܘܠܐ ܢܘܒܕ ܥܡܗ . ܘܡܬܝܬܒܐ ܩܪܝܬܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܫܠܝܛܢܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܗܟܢܐ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ .