simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܢܫܬܡܥܢ̈ ܠܟ ¹⁹ܡܢܗ ܒܢܬ̈ ܩ̇Xܘܗܝ X⁰ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܟ . ܐܡܬܝ ܢܗ̣ܘܐ ܠܒܟ ܩ̣ܐܒܘܬ ܗ ܕܡܪܝܐ X ¹⁸ܝ X 40
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܛ̣ܐ ܘܐܚܛܝ ܠܥܡܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܥܓܠܐ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܬܘܒ
P:Deut [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ : ܘܒܐܪܕܥܝ . ܒܥܒܪܐ ܡܠܟܐ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢܗ ܆ ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܗ̣ܘ ܥܡ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܝ ܐܪܙܐ̈ ܀ ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܡܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܐܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܚܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܕܬܬܠ ܠܝ ܫܐܠܬܝ : ܘܬܥܒܕ ܠܝ ܒܥܘܬܝ : ܢܐܬܐ
Eph:memHom ܒܝܫܐ ܗ̇ܘܐ ܠܫܡܥܘܗܝ̈ ⁴ܐܝܟ ܣܡ ܡܘܬܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܡܠܐ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܓܘܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܦܚܐ X 181ܡܨܐ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܘܐܚܕܗ̇ . ܘܓܠܝܗ̇ ܠܩܝܪ . ܘܠܪܨܢ ܩܛܠ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܫܡܥܗ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܣܠܩ
P:Kings [AB] ܐܚܙ ܠܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ ܕܡܘܬܗ ܕܡܕܒܚܐ : ܘܒܢܝܢܗ : ܘܟܠܗ ܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܡܕܒܚܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ . ܘܫܕܪ
ChronEdes ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܪܘܬܐ ܝܝ ܕܓܘܣܛܪܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܝܟ ܗܪܘܕܣ ܘܢܨܘܪ ܒܐܝܙܒܠ ܠܗ̇ ܠܟܢܘܫܬܐ ܨܗܝܬ ܠܕܡܐ ܡܠܟܐ 220 ܕܐܦ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܨܠܘܒܐ̈ ܗܘܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܐܚܒ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܣܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ : ܡܠܟܐ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
DidascApost ܕܝܗܘܕܐ : ܛܢܦܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ X⁷⁵ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ X0ܕܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܥܠ ܕܥ̣ܒܕ ܡܢܫܐ
Shub:BookGifts ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܐܚܝܕܟܠ ܡܢܗܘܢ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ : ܘܡܟܝܠ ܡܐ ܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܚܠܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܘܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܗ ܫܡܥܘ : ܘܐܝܟ