simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܇ ܘܐܬܒܢܝ ܥܠܝܗܝܢ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ ܆ ܘܦ̣ܩܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܗ ܡܢܐ ܘܙܟܝܐ ܘܐܚܝܕ X ܂ ܂ ܂ ܂ X ܟܘܠ ܙܒܝܢẌ ܐܓܘܣܛܣ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܘܕܡܪܩܘܣ ܆ ܕܐܝܬ ܐܢܘܢ ܗܟܘܬ ܀ 3ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܒܣܝܠܝܣܩܣ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܙܝܐ ܟܕ ܐܡܠܟ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ
P:Deut [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ . ܘܐܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܐܝܕܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܗ : ܘܠܐܪܥܗ : ܘܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܠܣܝܚܘܢ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܐܦ ܠܪܚܝܩܐ̈ ܝ ܃ ܡܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ̣ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܗ̇ · ܦܘ ܂ · ܫܢܬ ܝXܐX Xܠܬ ܂ ܢ ܘܫX ܥܠܬ̤ ܡܠܟܐ ܝܢܝX ܝܘܒܠ ܝܒܐ̈ ·ܝXܝXܢ ܦܘܢܝXܢܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܠܡܢܨܘܪ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܢܘܢܐ ܝ ܂ X ܂ ܩܢ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܦܘ ܂ ܃ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܠܐܘܢ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
P:Kings [AB] : ܠܥܢܬܘܬ ܙܠ ܠܟ ܠܚܩܠܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܚܝܒ ܡܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܦܓܥ ܒܗ ܘܩܛܠܗ . ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܥܘܠ ܡܠܟܐ . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ
IšoMerv:ComPs ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܆ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ
P:Matt [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ ܘܐܙܕܩܦܘ ܥܡܗ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܀ ܘܣܡܘ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܗ ܂ ܒܟܬܒܐ . ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܁
Chron1234 ܒܐܝܩXܐ ܘܙܘܚܐ ܪܒܐ ܃ ܣܡܗ̇ ܒܐܕܪܝܢܛܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܝܢܬ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܠܡܢܬܐ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܬܐ ܫܕܪܬ̇ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܛܠܝܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܀ ܙܠܘ ܃ ܥܩܒܘ ܥܠ ܛܠܝܐ ܀ ܡܢ ܚܣ̇ܡܗ ܠܐ ܩܪܝܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
Chron1234 ܇ ܘܚ̣ܪܒܬ̇ ܡܢ ܟܕܘ ܂ ܘܐܬܢܨܒ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ · ܡܢܩܕܝܡ ܦܠܛܝܢ ܕܐܒܓܪ
BarBahl:SyrLex ܒܨ وعد ܀ ܐܬܡܠܠ نُطق به ܀ ܐܬܡܢܛܝܩܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܡܠܟܐ ܣܪܘ ܟܐܦܐ الماس ܀ ܐܬܡܠܟ ܗ ܚܫܠ ܡܠܟܐ شاور . ܐܬܡܠܟ ܗ ܒܥܐ
P:2Chr [AB] ܕܒܒܝܠ . ܘܐܣܪܗ ܒܫܫܠܬܐ̈ : ܠܡܘܒܠܘܬܗ ܠܒܒܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ . ܥܠܘܗܝ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܝܬܒܝܢ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ . ܘܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܪܕܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬܐ ܠܝ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܝܗܘܫܦܛ