simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ :
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ :
P:3Macc [AB] ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
P:Josh [AB] ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ :
P:Esd [AB] ܕܒܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܡܫܠܛ
P:Josh [AB] ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ :
P:Josh [AB] ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ :
P:Josh [AB] ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:Josh [AB] ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ :
P:Josh [AB] ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:Josh [AB] ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ :
P:Josh [AB] ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ :
P:3Macc [AB] ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ
P:Josh [AB] ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ :
P:Josh [AB] ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ ܕܕܐܢ ܒܩܘܫܬܐ :
P:4Macc [AB] ܗܘܘ . ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ
P:3Macc [AB] ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ :
P:Josh [AB] ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܪܨܐ .
P:Josh [AB] ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ
P:2Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ : ܡܫܐܠ
P:3Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
P:Tob [AB] ܠܚܛܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ
P:3Macc [AB] ܠܟܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ
P:Jer [AB] ܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܢܗܪܐ
P:2Macc [AB] ܡܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
P:Ezek [AB] ܣܒܐ̈ . ܡܠܟܐ ܢܬܒ ܒܐܒܠܐ :
P:2Macc [AB] ܥܠܝܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܛܥܡ
P:Ecclus [AB] ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܢܘܒܕ ܥܡܗ
P:3Macc [AB] ܦܘܪܩܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ
P:ProvQohSong [AB] ܩܢܝܢܗ . ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ
ActsMarBenh&Sar ‏ 43 ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
P:Esd [AB] ܕܣܝܡ ܀ ܡܠܟܐ ܐܪܛܚܫܫܬ ܠܥܙܪܐ ܗܘ
P:PsSol [AB] . ܒ ܡܠܟܐ ܒܥܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ .
BarBahl:SyrLex <lemma> ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ملك مصر
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
BarBahl:SyrLex ܙܪܕܘܫܬ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ . ܙܪ
BarBahl:SyrLex ܀ </lemma><lemma> ܥܘܨ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܝܬܐ . ܘܬܘܒ
BarBahl:SyrLex [2036] <lemma> ܬܗܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ
P:Ps [AB]     ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ .
Ps-Zach:EccHist ܆ ܕܠܘܬ - ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܡܩܪܒܝܢ ܠܗ
Eph:madVirg -- -- -- ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ
Tim1:DisputCalMahdi 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ . ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ .
ActsGregPirang ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨ
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ
BarBahl:SyrLex ܠܗ وَعدَه . ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة
Tim1:Epist ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
P:Cor [AB] ܐܚܝܕ ܐܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ
HistChurchEast ܫܝܢܐ ܒXܝܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܬܝ̇ܣܩ ܥܠ
HistChurchEast ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ . ܡܠܟܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܚܘܒܗ
IšoMerv:ComOT ܨܝܪܝܢܢ ܒܟܬܒܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܢܪܝܗܝ ܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܒܠܒܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܟ ܒܢܝܚܟ . ܡܠܟܐ ܒܫܠܝܐ ܡܬܝܩܪ :
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܥ ܫܡܥܘܢ
CaveTreas ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ . </page><page> ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ .
P:Esd [AB] ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:4Macc [AB] ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈
P:Esd [AB] ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ
ActsMari ܕܣܥܪ ܗܘܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܪܙܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܕܕܡܐ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܡܠܟܐ . ܘܚܒܠ ܠܟܠܗ̇
P:3Macc [AB] ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܆ ܟܠ ܡܕܡ
IšoMerv:ComPs ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ
IšoMerv:ComPs ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܠܟܐ ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ
BarḤadbš:Acts ܗܘ ܘܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ
BarṢal:LuqArabs ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ . ܡܠܟܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܬܫܪܝܘܗܝ ܚܠܫܐ . ܡܠܟܐ ܥܪܩ ܡܢ ܥܘܡܪܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ
P:Esd [AB] ܗܘܐ ܟܘܪܫ . ܡܠܟܐ ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܐܚܝܕ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܟܠܐ . ܡܠܟܐ ܐܢ ܫܠܚ ܥܪܛܠ
IšoMerv:ComOT ܐܢܬܬ ܟܢܦܪܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܦܣ . ܡܡܠܟ
ActsGregPirang ܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
P:Rev [AB] ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ . ܡܠܟܐ ܬܐܕܣܝܣ . .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܪܦܐ ܠܒܪܘܝܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ‏‎‎‏
IšoMerv:ComOT ܫܟܢ ܠܒܪܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܚܝܘܬܐ̈
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܢܐܪܒ ܐܘܚܕܢܟ ܘܡܠܟܘܬܟ
P:2Macc [AB] ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ
ActsGregPirang ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ
Shub:BookGifts ܫܒܩ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܐܠܗܐ
ActsMari ܗܘܬ ܠܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܒܘܗ ܒܢܚܫܝܪܐ
P:2Macc [AB] ܐܢܬ ܠܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠܡܐ̈ :
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܚܠܦܝܢ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܡܢܐ ܥܨܐ
BarḤadbš:Acts ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ
ActsGregPirang ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܠܝܬܐ ܡܠܠܬ . ܡܠܟܐ ܡܪܐ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ
BarḤadbš:Acts ܕܛܠܝܡ ܡܢܟܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܠܙܙ
SynOr ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
ComGenExod <page> ܣܐܡܐ ܡܬܦܫܩ . ܡܠܟܐ ܘܐܣܟܐ ܒܢܬܗ̈ ܐܢܝܢ
P:5Macc [AB] ܚܘܪܒܐ ܢܦܨܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܟܢܝܐ
P:4Macc [AB] ܕܛܒ ܣܟܠܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܢܢ ܒܥܐ ܘܠܛܒܬܐ