simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܝ : ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܐܝܠ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܝܬ ܐܝܠ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܣܩ ܫܡܫܐ . ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܢܥܕܪ ܐܢܘܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܝܢܐ : ܘܡܬܒܕܪܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܗܠܟ ܒܬܡܝܡܘܬܐ : ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪܗ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܟܫܦ .
P:Esd [AB] ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐ ܡܫܠܛ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܡܪܐ ܗܘ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܟܠ ܗܘ ܡܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ : ܕܠܐܪܥܐ ܘܠܝܡܐ ܐܚܝܕܝܢ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܚܪܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܦܩ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ : ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܫܪܘܢ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܕܒܗ̇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܫܬܪܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܪܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܕܪ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܩܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܪܠܡ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܕܐܢ ܒܩܘܫܬܐ : ܟܘܪܣܝܗ ܒܕܝܢܐ ܢܬܩܢ . ܫܒܛܐ ܘܡܟܣܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܟܐܒܐ ܦܓܥܘ ܚܕ ܒܚܕ . ܘܡܪܝܐ ܡܢܗܪ ܥܝܢܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ .
P:4Macc [AB] ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܨܗܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܛܒ ܫܟܝܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܡܥܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܫܪܝܐ ܗܘܬ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܫܡܝܬܐ ܥܢܝܢ ܗܘܘ .
P:3Macc [AB] ܥܫܝܢ ܐܘܚܕܢܐ : ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗܘ ܨܠܝ . ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܪܨܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ .   ܨܚ ܝܓ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ : ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܝ . ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ : ܕܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܬܚܙܝ ܠܗ .
P:3Macc [AB] ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܚܙܘ ܪܥܝܢܗ ܫܓܝܫܐ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:Tob [AB] ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ . ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀ ܘܒܟܠ ܡܠܟܐ ܠܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܥܠ ܩܒܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܬܬܠ ܠܚܛܝܐ̈ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܥܒܕ ܡܫܬܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܟܠܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܣܠܩ : ܘܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ ܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܢܗܪܐ ܣܠܩ : ܘܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ ܡܘܗܝ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܒܚܡܬܐ : ܘܒܪܥܝܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܢܘܪܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܘܩܛܡܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܩܛܡܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ .
P:Ezek [AB] ܢܬܒ ܒܐܒܠܐ : ܘܪܒܐ ܢܠܒܫ ܚܒܠܐ : ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ : ܘܢܡܘܣܐ ܢܐܒܕ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ : ܘܡܠܟܐ ܡܢ ܣܒܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܟܕ ܛܥܡ ܘܚܙܐ ܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܘܠܒܝܒܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܚܝܠܗ ܘܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܥܘܠܐ ܢܘܒܕ ܥܡܗ . ܘܡܬܝܬܒܐ ܩܪܝܬܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܫܠܝܛܢܝܗ̇̈ ܡܠܟܐ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܗܟܢܐ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:3Macc [AB] ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܡܬܪܝܡ . ܘܡܬܥܙܙ ܒܪܥܝܢܗ ܡܫܩܠܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܓܥܬܐ . ܘܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܚܣܪ ܠܗ̇ . ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܚܟܡܬܐ : ܢܚܕܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܘܕܪܥܐ ܒܙܢܝܘܬܐ : ܢܘܒܕ ܩܢܝܢܗ .
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
P:Esd [AB] ܐܪܛܚܫܫܬ ܠܥܙܪܐ ܗܘ ܟܗܢܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ . ܕܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܚܚܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܀
P:PsSol [AB] ܒܥܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܝܢܐ ܒܡܪܓܙܢܘܬܐ ܘܥܡܐ ܒܚܛܝܬܐ . ܓ ܡܠܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܚܛܗܝܢ̈ . ܒ
BarBahl:SyrLex ܪܒܐ ملك مصر ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܝܠ ܒܪܬ̇ ܫܐܘܠ ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܝܫܘܥ ܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شهطرج شاهترج ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ
sugOurLord&Synag ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܕܢܦܪܘܩ ܥܕܬܗ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܥܝܠܐ ܪܟܝܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ </page><page> ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܕܗܒܐ . ܙܪ ܕܗܒܐ ܘܫܬ ܒܗܫܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܙܪܘܕܢܕ ܙܪܘܕܢܕ ܡܠܟܐ ܚܒܠܘ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܡܕܟܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ ܀ ܙܪܕܘܫܬ ܙܪܕܘܫܬ
BarBahl:SyrLex ܒܐܘܪܝܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܬܪܐ ܗܘ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ . ܥܘܨ ܡܠܟܐ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ اسم قرية . ܥܘܦܪܐ ܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܕܝܢܐ ܀ </lemma><lemma> ܥܘܨܦܘܪ عصفر ܀ </lemma><lemma> ܥܘܨ
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك يقال له تاودوسيوس ܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܬܗܐܘܕܘܪܘܣ ܨ هبة الله ܀ </lemma> [2036] <lemma> ܬܗܐܘܕܘܣܝܘܣ
P:Ps [AB] ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܓܢܒܪܐ ܡܬܦܨܐ ܒܣܘܓܐܐ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܠ ܐܟܚܕܐ ܠܒܗܘܢ : ܘܡܬܒܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ .    
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢܝ ܠܢ ܥܡ ܣܓܘܕܝܟ̈ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܚܠܛ ܠܢ ܥܡ ܒܝܬܝܝܟ̈ 63 ‎
Ps-Zach:EccHist ܕܩܝܣ ܡܩܪܒܝܢ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܡܢܥ ܠܥܕܬܐ ܆ ܫܩܠ ܟܣܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܥܠܘܗ ܂ ܐ ܟ ܕܥܠ ܫܢܝܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܆ ܕܠܘܬ -
Eph:madVirg ܐܚܪܢܐ ܏ܘܠ܏ܐ ܣ܏ܦ̣ܩ܏ܘ ܏]ܐ܏ܠܒ܏ܫܘ ²[ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ XX ܡܠܟܐ 7ܩܛܠܘܗܝ ]ܣܦܪܐ̈ ²[ܠܗ̇ܘ ܒܪ ܡܠܟܐ -- -- -- --
PhiloxMab:TenMem ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܡܠܟܐ . ܪܒܐ ܕܙܥܪ . ܥܝܪܐ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . .
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ 24ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ : ܘܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ |M 142b| 23ܐܡܪܝܢܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܨ ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨ ܒܝܢܐ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܆ ܦܩܕ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܠܬܢ ܡܫܬܪܝܐ ܠܗ . ܘܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܬ ܫܡ̇ܝܐ الزهرة . ܡܠܟܐ . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟܐ الملك .
BarBahl:SyrLex ܒܨ راى مشورة . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ </lemma> ܡܠܟܐ ܀ </lemma><lemma> ܡܠܟ ܡܘܠܟܢܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الميعاد . ܨ ܡܠܟ ܠܗ وَعدَه .
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ‏‎‎‏ ܘܫܠܚ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܥܠܝ ܕܝܘܐ ܠܐ ܐܝܬ ܐܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܥܡܐ ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ .
P:Cor [AB] ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܐܬܚܢܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܀ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܐ .
HistChurchEast ܕܝܢ ܐܬܝ̇ܣܩ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܛ̇ܥܢܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܥܒܕ̈ ܢ ܫܝܢܐ ܒXܝܕܬܐ .
HistChurchEast ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܚܘܒܗ . ܘܛܒ ܪܒܬ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܀ ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܀ ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܢܪܝܗܝ ܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ ܀ XXX . ]ܝ ³[XXXX11ܗ̇ܝ ܕܠܡܦܠܓܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܚܢܢ ܓܘܪܐ̈ ܨܝܪܝܢܢ ܒܟܬܒܐ̈ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܬܡܠܝ ܪܘܓܙܐ ܘܐܡܪ ܕܗܢܘ ܟܠܗ ܐܒܠܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܨܒܝܢܟ . ܘܒܟ ܕܓܠܬ ܘܣܓܕܬ ܠܫܡܫܐ ܒܐܦܐ̈ ܘܠܐ ܒܠܒܐ .
IsaacAnt:memHom ܒܫܠܝܐ ܡܬܝܩܪ : ܘܗܐ ܒܓܘ ܕܝܪܟ ܡܠܟܘܬܟ ܀ ܪܚܡ ܗܘܐ ܫܠܝܐ ܡܠܟܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܀ ܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܐ ܫܠܝܐ ܗܘ : ܘܗܐ ܐܝܩܪܟ ܒܢܝܚܟ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܕܥ ܫܡܥܘܢ ܕܡܛܠ ܪܚܡܘܬܝ ܕܠܘܬܟ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܡܟ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܐܣܬܪܕ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܐܚܒ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ .
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . ܘܡܪܐX ܘܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟ̇ܠܗܘ̇ܢX ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܘܠܘ ܐܢܐ . Xܣܓܘܕ ܠܝܥܪܐ . XܢܓܒX ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ . </page><page>
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܝܘܝܩܝܡ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ . ܠܙܗܪܝܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ .
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈ . ܘܡܬܚܙܐ ܠܘܩܕܡ ܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܥܟܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܐܒܐ̈ . ܗܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
P:Esd [AB] ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܡܠܟܐ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ .
ActsMari ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܪܙܘܢ : ܒܟܐܒܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܦܕܓܪܝܐ̈ ܪܡܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ ܬܠܡܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܝܕ ܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܗܘܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܘܪ ܕܕܡܐ ܗܘܐ ܠܠܒܢܢ ܇ ܕܠܐܐܫܟܚ ܠܡܙܟܐ ܠܒܒܠܝܐ . ܡܠܟܐ ܘܝܬܒܬ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܗ ܕܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܚܦܪ ܠܒܢܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT . ܘܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܒܫܟܝܪܬܗ̈ ܘܒܩܛܠܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܒܝ ܆ ܟܢ ܪܒܝܬ ܠܨܕܩܝܐ ܡܚܝܠܐ ܘܥܒܕܬܗ ܐܪܝܐ . ܗܢܘ .
P:3Macc [AB] ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ . ܐܦ ܦܝܠܐ̈ ܐܦ ܚܝܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܩܪܒ ܕܝܢ ܗܪܡܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ .
IšoMerv:ComPs ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܟ ܘܒ̇ܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ ܠܡܕܒܪܘ 20 ܘܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܟܬܒ ܣܩܪܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘ̈ . X ܕܢܟܢܫܘܢ ܡܠܟܐ ܢܩܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ . ܕܕܠܡܐ ܒܛܠܝܦܡܘܬܐ ܢܨܛܚܐ ܗܘ ܘܡܠܟܐ .
BarṢal:LuqArabs ܕ ܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܠܟ ܦܠܚܝܢܢ ܘܒܟ⁹ ܡܬܓܘ ܣܝܢܢ . ܚܘܐ ܘܗܕܐ ܡܠܟܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܠܐ ܠܗܐ ܡܪܐ ܕ ܥܠܡܐ̈ . ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܥܪܩ ܡܢ ܥܘܡܪܗ : ܘܐܢܬ ܠܚܒܘܫܬܟ ܪܐܓ ܐܢܬ ܀ ܗܘ ܐܪܦܝ ܥܪܣܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܀ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܠܗ : ܘܒܐܝܕܐ ܬܫܪܝܘܗܝ ܚܠܫܐ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . ܘܕܗܢܐ50 ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܚܠܦ ܢܦܫܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ .
P:Esd [AB] ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܢܬܒܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ .
BarEbr:CandSanc ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ ܘܕܡ̇ܢܘ ܢܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ . ܡܠܟܐ ܠܢ . ܢܒܝܐ ܕܟܝܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܩܨܡܐ̈ . ܓܢܒܪܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܟܬܒ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ .
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܫܠܚ ܥܪܛܠ : ܠܟ ܬܟܣܝܬܐ ܝܗܒ ܠܟ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܬܚܐ ܡܢ ܥܡܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܚܣܪܐ ܀ ܫܩܝܐ ܕܚܐܪܐ̈ ܐܢ ܟܠܐ : ܡܢ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܐ ܟܠܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܣ . ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܠܡܢܝܬܘܣ ܒܐܠܝܘܣ ܦܘܠܝܣ . ܡܠܟܐ ܐܒܘܗ̇ ܕܪܥܘܣܐ . ܕܡܬܟܢܝܐ ܗܘܬ ܐܦ ܡܐܪܝ . ܐܢܬܬ ܟܢܦܪܐ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܘ ܡܠܟܐ ܕܦܝܪ ܓܘܫܢܣܦ ܫܒܩ ܕܚܠܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܓܪܝܓܘܪ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܕܨ ܥܪܐ ܗܘ̣ ܠܢ ܪܒܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ .
P:Rev [AB] ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܘܚܙܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܠܐܟܐ . ܕܩܐܡ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ .
SevAnt:LuqJul ܬܐܕܣܝܣ . . ¹³ ܡܬܟܪܙ ܕܝܢ ܘܒܝܕ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܒܙܒ̇ܢ ܡܠܟܐ ܓܠܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܬ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ‏‎‎‏ ܣܓܕ ܐܢܐ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܪܟܢܝܢ ܕܐܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܪܦܐ ܠܒܪܘܝܗܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܗܘ ܓܝܪ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܪܝܐ . ܘܒܢܫܪܐ ܠܢܒܝܘܬܐ ܕܝܩܬ ܟܣܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܇ Xܢܒܛܝܒܘܬܗ ܫܟܢ ܠܒܪܝܐ̈ .
ActsMarBenh&Sar ܢܐܪܒ ܐܘܚܕܢܟ ܘܡܠܟܘܬܟ ܬܥܫܢ . ܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܥܠ ‏‎ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡܡܪܡܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ . ܀ ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܠܗ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ : ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ . ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܐܦܠܘܢܝܘܣ : ܘܐܘܕܥܗ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܓܙܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ .
ActsGregPirang ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܫܕܪܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
Shub:BookGifts ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܐܠܗܐ . ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܐ̈ . ܬܢܢ ܡܠܟܐ <page> ܐܘܠܨܢܐ . ܘܐܦ ܚܘܒܬܗ ܪܒܬܐ ܆ ܡܛܠ ܫܘܘܕܝܗ ܙܥܘܪܐ ܫܒܩ ܠܗ .
ActsMari ܕܝܢ ܐܒܘܗ ܒܢܚܫܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܙܠ ܡܣܒܪܢܐ ܒܬܪܗ . ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܢܦܠܬ . ܘܡܢܫܩܐ ܗܘܬ ܠܗܝܢ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠܡܐ̈ : ܗܘ ܕܡܛܠ ܢܡܘܣܗ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܗܘ ܢܩܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܡܘܬ ܐܡܪ . ܐܢܬ ܐܘ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܫܪܐ ܐܢܬ ܠܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܡܢܐ ܥܨܐ ܐܢܬ ܠܝ ܒܡܪܚܘܬܟ ܕܐܚܒܠ ܫܘܦܪܟ ܪܓܝܓܐ ܡܠܟܐ ܘܡܫܡܗܐ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܠܐ ܛܠܡܝܢ ܘܠܐ ܡܚܠܦܝܢ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ ܒܪܥܠܐ ܐܬܬܚܕ X· ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ܦ̣ܩܕ ܕܠܡܛܝܣ ܘܒܠܩܛܩܝܢ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܨ ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨ ܒܝܢܐ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܢܬܝܩܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܡܠܟܐ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܐ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܓܠܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܡܠܠܬ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܠܙܙ ܠܗ ܘܕܚܠ ܡܢ ܥܡܠܐ ܆ ܢܦܨ ܫܕܐ ܡܢܗ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܘܘܘ ܕܥܒܕ ܠܡ ܨܒܝܢܗ ܆ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܡ ܕܛܠܝܡ ܡܢܟܘܢ .
SynOr ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܡܕܒܪܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܕܟܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܕܠܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ . ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ .
ComGenExod ܘܐܣܟܐ ܒܢܬܗ̈ ܐܢܝܢ ܕܗܪ ܪܒܐ ܐܚܘܗܝ ܕܬܪܚ . ܗܢܘ . ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܣܟܐ ܕܝܢ ܕܡܢXܢܐ̈ ܟܢܝXXܢX 15 8ܩ--XXX </page><page> ܣܐܡܐ ܡܬܦܫܩ .
P:5Macc [AB] ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܟܢܝܐ ܟܕ ܚܕܪܗ̇ ܒܒܠܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܬܚܘܝܬܐ ܠܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܡܢ ܚܘܪܒܐ ܢܦܨܐ .
P:4Macc [AB] ܡܢܢ ܒܥܐ ܘܠܛܒܬܐ ܩܪܐ ܠܢ . ܘܠܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܨܒܝܢܗ . ܡܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ . ܕܘܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܐܢܫܐ ܕܛܒ ܣܟܠܝܢ .