simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܘܟܐ ܆ ܘܦ̣ܩܕ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܬܒܢܝ ܥܠܝܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܀ 3ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܒܣܝܠܝܣܩܣ ܡܠܟܐ ܡܗ ܡܢܐ ܘܙܟܝܐ
P:Kings [AB] ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܝܘܪܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:Deut [AB] ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܗ̇
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
P:Kings [AB] ܟܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܠܥܢܬܘܬ ܙܠ
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ
IšoMerv:ComPs ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇
P:Matt [AB] ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܁ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩXܐ ܘܙܘܚܐ ܪܒܐ
BarṢal:ComGosp ܚܣ̇ܡܗ ܠܐ ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܛܠܝܐ
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ
Chron1234 ܡܢܩܕܝܡ ܦܠܛܝܢ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܇ ܘܚ̣ܪܒܬ̇ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܐܬܡܠܟ ܗ ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܨ وعد ܀
P:2Chr [AB] ܥܠܘܗܝ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܐܣܪܗ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܝܗܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܝܬܒܝܢ