simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
Chron1234 ܪܘܡܢܘܣ ܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܝܟܐܝܠ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Esd [AB] ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:Kings [AB] : ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܝܗܒ
IšoMerv:ComOT . ܘܟܢ ܦܩܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܕܒ̣ܪ ܠܙܠܦܢ
BarKoni:Schol ܘܟܕ ܡܝܬܬ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ 2ܠܗ̇ ܨܠܡܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܝ · ܡܠܟܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ
P:Isa [AB] ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ
ActsMari : XX⁰ ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܐܟܠܝ̈ ܩܪܨܐ̈
P:Jer [AB] ܘܟܕ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܥܠ ܐܪܥܐ
P:Jer [AB] ܘܕܒܪ ܐܢܐ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܥܒܕܝ :
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܫܐܠܝ ܐܡܝ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ ܡܢܘ ܠܡ 35ܪܫܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܚܘܢܝ ܡܠܟܘܬܟ
P:4Macc [AB] ܘܒܢܝܚܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܕܗܒܐ
Chron1234 ܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܪ ܩܝ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ̈
Chron1234 ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܥܠ ܕܦܩܕ
P:TweProph [AB] ܘܪܒܡܓ : ܘܫܠܚ ܡܠܟܐ ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ
P:1Chr [AB] ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ