simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ
sugTwoThieves ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ
sugTwoThieves ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ
sugTwoThieves ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ
sugTwoThieves ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ
sugTwoThieves ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ
sugTwoThieves ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ