simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ ܠܟܐ ܬܘܪܐ ܝ ܥܫܝܢܐ ܒܩܪܝܐ ܂ ܕܐܚܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܕܒܫܠܡܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ ܢ ܐܬܠܒܟ ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ 1 ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܝ ܓܪܡܬ ܕܬܗܘܐ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܥܕܪܢܘܬ ܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܕܦܠܛܝܢ ܕܘܥܘܗܝ̈ ܂ ܘܝܠܦ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܕܐ̣ ܥܠ ܛܝܡܬܐܣ ܆ ܘܐܚܪܬ ܐ ܚܠܦ ܒܢܝ̈ ܓܒܗ Xܝ ܕܦܪܛܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܐܬܝܗܒ ܠܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܠܐܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܝܩܪ ܡܢ ܢܦܫܐ ܂ ܐܠܐ ܘܕܢܫܘܛ ܗܠܝܢ ܕܦܓܐ̣ ܡܠܟܐ ܐܓܪܬܗ ܕܠܐܘܢ ܀ ܝ ܡܛܠ ܕܠܦܪܘܫܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܝܚܐ ܘܒܗܝܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܢܠ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܫܒܩܢܝ 2ܕܐܫܠܐ ܇ ܗܠܝܢ ܝ ܡܠܟܐ ܦܘܠܝܣ ܂ 1ܥ̣ܒܕܐ ܗܘ ܠܝ ܕܨܠܘܬܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܗܝܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܐܬܕܡܪ ܒܢܟܦܘܬܗܘܢ ܂ ܘܐܦ ܒܡܠܝܠܘܬܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܕܡ 3ܐܝܟ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܙܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܬܐܕܘܪܐ ܕܫܓܢܝ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܒܗܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܐܘܚܕܢܗ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܠܟܐ ܪܘܦܝܢܘܣ ܘܗܪܡܓܢܝܣ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܀ ܟܕ ܡܬܒܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܣ
Ps-Zach:EccHist ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܡܢܥܘ ܂ 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܠ ܕܒܡ̈ ܢܝ ܬܫXܫܢXܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܐ ܥܗܕܘ ܐܦ ܐܢ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܣ-ܝܐ̈ ܂ ܘܫܒܐ · ܠܦܐܛܪܐ̈ ܡܪܢܬܐ̈ ܕܠܐܙܝܩܝX ܂ ܘܣܡ ܡܠܟܐ ܠܗ ܆ ܣܓܝܐܐ̈ ܦ̇ܪܩ ܡܢ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܣܠ̣ܩ ܬܘܒ ܟܣܪܘܢ