simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܪ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܡܥܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܥܠ ܠܐ ܣܓܕ . ܘܒܗܕܐ ܬܘܒ ܣܓܝ ܐܬܚܡܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܐܠܘ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ ܡܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ‏ ‏ 18
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܠܡܐܠܨ ܘܠܡܪܕܦ ܡܠܟܐ . ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܢܨܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܢܕ ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܠܥܠܡ ܗܘ ܕܫܘܠܛܢܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠ . ܘܫܘܠܛܢܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܠܘ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܫܘܠܛܢܢ ܠܘ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܒܠܢܝܗܝ ܐܠܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܡܨܝܢܢ ܪܫܡܢܢ . ܢܐܬܐ ܠܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ . ܥܠ ܚܪܒܐ ܗܟܝܠ ܕܗܘܬ ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܥܡܝ ܡܠܠ ܫܡܥܘܢ ܕܡܪܟ ܐܝܬܝ ܘܐܪܦܐ ܟܢܘܬܟ̈ . ܠܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܕܝܢ ܕܢܐܠܘܨ ܠܡܛܪܦܐ̈‏ ‎ ‏ 39 ‏‎‎‏ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢܗܘ ܕܡܢܚ ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܥܡܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܢܦܩܘܕ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܢܘܪܐ ܠܐ ܣܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܡܠܝܠܐ ܠܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܐܢܐ ܚܝܐ ܠܡܝܘܬܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܒܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܚܝܐ ܥܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܚܝܐ ܥܠܡܐ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠ ܡܘܬܝܢ̈ ܢܡܘܬ ܚܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܦܟܝܢܢ . ܘܕܐܡܪ ܡܪܝ