simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܆ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܢܩܒܠ ܐܢܘܢ̣ ܂ Xܠܐ ܢܣܬܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܘܚܪܒܘܗܝ ܠܗ ܘܠܚܝܠܗ ܂ ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܒܐܦܡܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܡܬܝܢ ܝ ܃ · ܡܠܟܐ ܚܕܬ ܐ̣ ܡܢ ܣܛܘܪܘܢܝܣ ܐܣܛܪܛܝܓܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬ ܐ ܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ ܂ 2ܘܚܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܠܪܝܢܘܣ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܂ ܘܡܚܕܗ̇X ܐܓܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܗܘܕ ܐܩܝܡܗ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܂ ܕܢܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܝX Xܐܬܬܫܝܛܬ ܒXܬ̣ܗ ܂ Xܝ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܐܬܩ̣ܛܠX ܡܠܟܐ ܓܒܪܗ̇ ܟ ܗ̣ܘ ܚ̣ܝ ܂ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩXܪܒܐ Xܝܡ ܐܪܐܛܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܝܢܘܐ ܂ ܘܕܐܪܒܩ ܡܠܟܐ 1ܕܡܕܝ ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܗ̣ܘ ܣܪ ܢܦܠܘܣ ܡܠܟܐ ܚܙܩܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܬܝܢ̈ 2]ܘ·ܦܒ· ܆ ܕܣܪܕܢܦܠܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐ ܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܫܒ̣ܐ ܘܒ̣ܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܃ ܘܟܢ̇ܫ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܥܒܕܘ 3ܘܐܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܩܡܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ