simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ ܫ̇ܪܝ ܠܡܒܐܫܘ ܠܗܘܢ . ܗܐ ܠܡ ܥܡܐ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܚܘܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ