simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ : ܟܢ ܥܡ ܡܢ ܕܥܒܕܗ . ܘܚܙܝܬ ܕܐܝܬ ܝܘܬܪܢ ܒܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ : ܘܠܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܘ ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ