simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ : ܢܛܐܒ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܦ ܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܠܡܒܪܟܘܬܗ ܠܡܪܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܕܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗ̇ ܘܣܓܕ ܡܠܟܐ : ܫܦܝܪ : ܐܢܐ ܐܡܪ ܥܠܝܟ ܠܡܠܟܐ . ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫܟ . ܘܐܡܪ ܫܡܥܝ ܠܡܠܟܐ : ܫܦܝܪ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܨܘܪ ܬܪܣܝ ܠܫܠܝܡܘܢ : ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ̈ : ܘܒܩܝܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܝܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܚܝܪܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ : ܘܫܬ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܪܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ
P:Kings [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܡܠܟܐ . ܗܐ ܡܕܒܚܐ ܡܨܛܪܐ : ܘܡܬܐܫܕ ܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܢܫܝܟ̈ ܘܒܢܝܟ̈ ܕܫܦܝܪܝܢ : ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ :
P:Kings [AB] . ܘܥܒܪ ܝܘܪܡ ܠܨܥܝܪܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܟܒܐ̈ ܥܡܗ . ܘܩܡ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕ ܐܕܘܡ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܒܪ ܗܕܕ ܒܪ ܚܙܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܡܠܟܐ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܘܠܐ ܦܠܚܗ . ܘܗܘ ܡܚܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܥܐܙܐ : ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡܗ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ : ܙܟܐ ܗܘܐ . ܘܡܪܕ ܥܠ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܪܘܬܗ ܫܪܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ