simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܥܠܘ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܚܝܗ̇ : ܘܢܬܒ ܒܗ̇ . ܘܠܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܒܝܕ ܐܠܥܣܐ ܒܪ ܫܦܢ : ܘܓܡܪܝܐ ܒܪ ܚܠܩܝܐ : ܕܫܕܪ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܕܪܬ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܕܟܠܝܗܝ ܨܕܩܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܠܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܪܟܒܝܡ : ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Jer [AB] ܠܚܢܘܬܗ ܕܣܦܪܐ : ܘܚܙܐ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܝܬܒܝܢ : ܡܠܟܐ ܒܪ ܫܦܢ : ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܣܦܪܐ . ܘܢܚܬ ܡܢ ܒܝܬ
P:Jer [AB] : ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܟ : ܘܢܐܬܘܢ ܠܘܬܟ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ : ܚܘܢ ܡܢܐ ܡܠ‍ܠܬ ܥܡ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܠܥܢܘܗܝ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܐ . ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ