simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ ܩܪܒܐ ܢܩܝܡ ܒܟܪܟܡܘܫ ܥܠ ܦܪܬ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܀ ܓ ܘܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܥܒܝܕܬܐ ܗܕܐ ܕܝܘܫܝܐ . ܓܕܫܬ ܠܦܪܥܘܢ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ . ܗ ܠܘ ܠܘܬܟ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܥܠ ܓܝܪ ܦܪܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܕ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ
P:Esd [AB] ܡܛܠ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ . ܟܕ ܠܘܬܢ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܥܡܝܩܬܐ ܘܒܦܘܢܝܩܐ ܀ ܘܗܫܐ . ܝܕܝܥܬܐ ܬܗܘܐ ܠܡܪܢ
P:Esd [AB] ܘܬܠܬܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܪܣ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܝܬܝܪ ܚܟܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ : ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܟܬܒܐ . ܘܗܘ ܡܢ ܕܐܢ ܢܕܘܢ
P:Esd [AB] ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܢܬܒܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ .