simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢܝ : ܒܠܚܘܕ ܚܠܡܐ ܘܦܫܪܗ ܚܘܐܘܢܝ . ܥܢܘ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ :
P:Dan [AB] ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ : ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܡܠܟ ܪܒ ܘܫܠܝܛ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܥܢܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܠܝܬ ܐܢܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ
P:Dan [AB] : ܘܐܫܠܛ ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܡܕܝܢܬ ܒܒܠ : ܠܫܕܪܟ : ܘܡܝܫܟ : ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ
P:Dan [AB] : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܬ ܥܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܗ : ܥܕܡܐ ܕܫܒܥܐ ܥܕܢܝܢ̈ ܢܬܚܠܦܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ ܦܫܪܐ
P:Dan [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܘܪܟܬܗ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܡܠܟܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܕܢܫܬܘܢ ܒܗܘܢ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ : ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܢܡܘܣ ܡܕܝ ܘܦܪܣ ܕܠܐ ܥܒܪ . ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܥܢܐ