simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܘܠܥܣ ܘܐܫܬܝ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܩܠܐ ܕܡܛܪܐ ܗܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܘܢܚ ܪܥܝܢܗ ܗܦܟ ܨܝܕ ܐܚܒ ܕܢܡܠܠ ܠܗ ܒܣܝܡܐܝܬ 715 ܣܩ ܠܟ
JacSer:memProphElij ܘܥܠ ܠܐܝܙܪܥܝܠ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬܘܢ 885 ܘܫܪܝܬ ܐܝܙܒܠ ܠܡܫܐܠܘ ܡܠܟܐ ܪܗܛ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܚܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܘܐܬܐ