simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ ܇ ܘܢܬ[ܝܕܥ ]ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܐ[ܘܠ ]ܕܠܘ ܐ ܟ [ܕ ]ܒܝܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢ[ܒ1ܣܘܪ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܐ̣[̣ܠܘ ]ܗܘܘ ܠܗܘܢ