simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܘܢܚܙܐ ܠܣܡܝܟܐ̈ . ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܟܬܒܘ ܠܟ : ܪܘܚܢܐ̈ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܩܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܀ ܬܐ ܥܘܠ ( ܕܒܐܝܕܟ ܗܘ ܢܥܘܠ :
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܢܚܣܪ : ܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܣܪܐ ܀ ܫܩܝܐ ܕܚܐܪܐ̈ ܐܢ ܟܠܐ : ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܢܬܐ ܀ ܕܡܒܘܥ ܪܚܡܐ̈ ܠܐ ܟܠܐ : ܕܒܫܒܛ ܣܒܥܐ ܢܣܟ ܠܟ . ܦܬܘܪ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܫܠܚ ܥܪܛܠ : ܠܟ ܬܟܣܝܬܐ ܝܗܒ ܠܟ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܬܚܐ ܡܢ ܥܡܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܚܣܪܐ ܀ ܫܩܝܐ ܕܚܐܪܐ̈ ܐܢ ܟܠܐ : ܡܢ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܐ ܟܠܐ .
IsaacAnt:memHom ܐܝܬܝܟ : ܫܠܝܐ ܕܬܪܚܡ ܚܝܒ ܗܘܝܬ . ܕܗܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܪܝܘܫ : ܡܠܟܐ ܘܢܫܪܐ ܗܘ ܠܓܘ ܡܢ ܫܠܝܐ : ܘܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܀ ܐܦ ܐܠܘ
IsaacAnt:memHom : ܘܣܕܝܪܢ̈ ܒܗ ܦܐܝܬܐ̈ . ܟܕ ܫܕܪܐ̈ ܕܓܪܡ ܦܝܠܐ : ܘܛܥܝܢܢ̈ ܡܠܟܐ ܗ ܐܬܟܢܫܬ : ܘܫܓܫ ܢܘܗܪܗ̇ ܘܐܬܥܛܪܬ ܀ ( ܟܕ ܝܐܐ ܛܪܩܠܝܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܝܢ ܙܟܘܬܐ . ‏ ‏ܒܕܓܘܢ ܫܩܠ ܚܠܫܐ : ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܟܐ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ : ܡܢ ܥܘܠܐ ܘܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܀ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܀ ܒܪܬ ܐܕܡ ܐܢܬܝ ܡܝܘܬܐ : ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ
IsaacAnt:memHom ܕܫܪܐ ܒܐܘܪܝܐ : ܘܐܪܦܝ ܫܡܝܐ ܘܓܐܝܘܬܗ ܀ ܗܘ ܨܪ ܒܗܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܀ ܡܢ ܒܝܬ ܥܢܢܐ̈ ܡܚܬ ܠܗ : ܘܡܓܪܓܚ ܠܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܒܪ
IsaacAnt:memHom : ܐܢ ܚܙܐ ܠܗ ܕܡܬܥܣܩ . ‏ ‏ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ܡܪܗܛ ܠܗ : ܕܐܢ ܡܐܬ ܡܠܟܐ ‏ܡܐܡܪܐ . ܣܙ . ‏ ‏ܕܬܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ . ‏ ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ
IsaacAnt:memHom ܫܛܘܗܝ : ܠܗܘ ܨܠܡܐ ܕܫܬܝܢ ܐܡܝܢ̈ ܀ ܗܕܐ ܗܘ ܡܘܥܝܬܐ ܕܟܐܒܐ ܡܠܟܐ ܀ ܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܒܒܒܠ : ܨܠܡܗܘܢ ܬܫܘܛ ܒܛܠܝܐ̈ . ܕܒܡܕܝܢܬ