simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ
IšoMerv:ComOT ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ ܛܠܝܐ̈ ܒܢܗܪܐ ܇ ܡܢ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܘܥ̣ܪܩ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ . ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܐܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
IšoMerv:ComOT ܡܫܝܚܐ ܝXXXXܝXX ܘܢܦܪܘܩ ܠܟܠ ܘܕܫܪܟܐ . X ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܠܡܘXX ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܨܝܕ ܐܒܗܬܐ̈ . ܘܕܢܕܢܚ
IšoMerv:ComOT ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܝ XXXܝX ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܓ̣ܙܪ ܨܘܡܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝ̈ ܥܡܘX ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܝܘܫܦܛ ܘܫܪܘ ܒܐܝܪܝܚܘ . ܘܐܪܝܡ
IšoMerv:ComOT ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ ܕܩܝܣܐ . X ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܓܝܒ ܫܝܠܘܚܐ . ܡܠܟܐ ܫܢܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢܫܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܪܘܓܙܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܙܒܢܗ ܕܫܐܘܠ ܐ̇ܡܪ ܀ ܡܠܟܐ Xܝ ܕܐ̇ܬܐ ܘܡܚܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܝܗܒ̇ܬ
IšoMerv:ComOT ܕܢܝܢܘܐ̈ ²ܘܕܒܒܠ . ܐܩܪܒ ܕܝܢ Xܐܪܒܩ ܡܕܝܐ ܒܬܪܟܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܟܕ ܣܪܕܢܦܘܠܝܣ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܗܢܘ . ܓ̇ܡܪ ܪܓܬܗ ܒܟܠ ܡܠܟܐ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܕܬܨܠܚ . [XX]ܘܢܥܒܕ