simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܠܡܬܘܥܕܘ ܠܘܬ ܡܩܕܘܢ 75 ܘܠܡܒܚܢܘ ܡܠܬܐ ]ܬܪܝܨܬܐ ܡܠܟܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ³⁴³ܒܕܡܘܬ ܪܘܝܐ . ܘܦܩܕ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ]ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܡܠܠ ܘܐܡܪ : ³⁰⁰ ܕ ܠܐ ܣܟ ܢܬܬܙܝܥ ܠܒܗ ܡܠܟܐ 400ܒܡܪܚܘܬܐ] ³⁰⁴ܐܦ ܨܚܢܘܬܐ X ³⁰ܕܗܘ̇ ܛܪܟܢܐ . ܘܠܘܬ