simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . [XX]ܗ̇ܝ ܕܝܗܒ̇ܬ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܝ ܘܕܫܪܟܐ .
Chron1234 ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ
P:Josh [AB] ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܘܐܒܝܐ̈ :
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
IšoMerv:ComOT . ܡܢܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ
IsaacAnt:memHom ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ
P:2Chr [AB] ܘܐܘܒܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ .
Eph:memHom ܠܗ¹⁵ XXX ܚܙܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܕܚ̣ܠ ܡܢܗ ܡܢ
Chron1234 ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܀ ܥܝܠܝ ܟܗܢܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܫܥܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡ̣ܠܟ ܟܢܟܪܝܣ
Chron1234 ܂ ܐܬܡܛܝ ܒܓܕܘܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܘܪܫܠܡ ܘܣܘܓܐܐ ܕܚ̇ܝܠܘܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ‏ܡܢ ܕܡܪܒܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܚܙܐ
P:Esd [AB] . ܓܕܫܬ ܠܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܕܟܕ
SergStyl:epLuqJew ܕܥܘܠܐ̈ ܒܝܕ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ . ܟܬܝܒ