simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ
P:Sam [AB] ܩܕܡܝ ܓܝܪ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܟ : ܘܠܐܒܝܫܝ
P:Sam [AB] ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܠܓܒܥܘܢܝܐ̈ : ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܢܦܩܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܬܒܥܐ ܡܢܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇