simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܪ
P:Kings [AB] ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܒܐܝܕܐ
P:Kings [AB] ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ
P:Kings [AB] . ܘܡܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܐ ܦܠܚܗ
P:Kings [AB] ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈
P:Kings [AB] ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ
P:Luke [AB] ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
SynOr ܆ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܨܝܕ ܙܟܝܐ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:Neh [AB] : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ
P:Num [AB] ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ
P:Num [AB] ܘܗܘ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܩܕܡܝܐ :
P:ProvQohSong [AB] ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ : ܟܢ
P:PsSol [AB] ܐܠܗܐ . ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܡܠܦ ܡܢ
P:Sam [AB] ܘܢܬܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ ܬܒܥܬܐ ܝܘܡܢܐ :
P:Sam [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ
P:Sam [AB] : ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܦܩܕ
P:Sam [AB] ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ
P:Sam [AB] ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܘ ܠܡܘܬܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ