simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܥܒܪ ܝܘܪܡ ܠܨܥܝܪܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܟܒܐ̈ ܥܡܗ . ܘܩܡ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕ ܐܕܘܡ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܒܪ ܗܕܕ ܒܪ ܚܙܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܡܠܟܐ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܘܠܐ ܦܠܚܗ . ܘܗܘ ܡܚܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܥܐܙܐ : ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡܗ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ : ܙܟܐ ܗܘܐ . ܘܡܪܕ ܥܠ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܪܘܬܗ ܫܪܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ
P:Luke [AB] ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ ܇ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ . ܐܘ ܡܢܘ
SynOr ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܨܝܕ ܙܟܝܐ ܘܪܚ̇ܡ ܫܝܢܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܫܬܕܪ : ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܪ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ
P:Neh [AB] : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ ܗܘܝܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܬ ܚܡܪܐ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ : ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
P:Neh [AB] ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܝܗܘܕ : ܓܒܪ ܠܩܪܝܬܗ . ܡܠܟܐ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܓܠܘܬܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Num [AB] ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܚܘܟ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܩܕܫ ܒܗܘܢ .   ܨܚ ܟܐ ܘܫܕܪ ܡܘܫܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ
P:Num [AB] ܕܡܘܐܒ ܩܕܡܝܐ : ܘܢܣܒ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܗ : ܡܢ ܬܚܘܡܗ ܘܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܗ ܗܝ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܗܘ ܐܬܟܬܫ ܥܡ
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ : ܟܢ ܥܡ ܡܢ ܕܥܒܕܗ . ܘܚܙܝܬ ܕܐܝܬ ܝܘܬܪܢ ܒܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ : ܘܠܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܘ ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ
P:PsSol [AB] ܙܕܝܩܐ ܡܠܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܝܬ ܥܘܠܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ . ܘܠܡܚܙܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܝ ܕܫܒܚܗ̇ ܐܠܗܐ . ܘܗܘ
P:Sam [AB] ܬܒܥܬܐ ܝܘܡܢܐ : ܡܢ ܫܐܘܠ ܘܡܢ ܙܪܥܗ . ܘܥܢܐ ܕܘܝܕ ܠܪܟܒ ܡܠܟܐ ܒܪ ܫܐܘܠ ܒܥܠܕܒܒܟ ܘܒܥܐ ܢܦܫܟ : ܘܢܬܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܢ
P:Sam [AB] ܥܠܝܢ : ܐܢܬ ܗܘ ܡܦܩ ܗܘܝܬ ܘܡܥܠ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܘܓܪܡܟ . ܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܐܦ ܡܢ ܡܢܬܡܠܝ ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ
P:Sam [AB] . ܘܦܩܕ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܐ ܕܫܦܪ ܠܒܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܠܨܗ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܠܚܡܢܘܢ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܕܢܝܗ ܘܥܪܩܘ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ : ܡܛܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܐܘ ܠܡܘܬܐ ܐܘ ܠܚܝܐ̈ : ܐܠܐ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܘܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܘܪܝܡ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܐ