simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܚܕܐ̣ ܥܠ
Chron1234 ܫܡ̣ܥ ܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܟ̣̇ܢܫ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܆
Ps-Zach:EccHist ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܝܚܐ ܘܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
JnMaron:Expos ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ
SermHolyWeek ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܬܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ
P:Kings [AB] ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
EliaNis:Chron ܛܪܘܢܐ ܥܠ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܘܐܚܕܗ ܡܠܟܐ ܂
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡܝܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܩܪܒ ܥܡ
Chron1234 ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
Chron1234 ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ