simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܠܥܢܘܗܝ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ
EliaNis:Chron ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܗܦܘܟ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܗܦ̣ܟ ܡܥܢܐ ܠܦܪܣ ܂ ܘܐܚܪܡ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ ܩܬܘܠܝܩܐ̇ ܘܒ ܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܪܓ̣ܙ ܥܠܘܗܝ ܝܙܕܓܪܕ
P:2Macc [AB] . ܠܗܘ ܕܟܕ ܣܠܩ ܗܘܝܬ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ : ܙܒܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܣܟܝܢ ܕܡܢܐ ܢܓܕܫ . ܐܘܕܥܬ ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܢܚܣܪ : ܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܣܪܐ ܀ ܫܩܝܐ ܕܚܐܪܐ̈ ܐܢ ܟܠܐ : ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܢܬܐ ܀ ܕܡܒܘܥ ܪܚܡܐ̈ ܠܐ ܟܠܐ : ܕܒܫܒܛ ܣܒܥܐ ܢܣܟ ܠܟ . ܦܬܘܪ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܠܡܬܘܥܕܘ ܠܘܬ ܡܩܕܘܢ 75 ܘܠܡܒܚܢܘ ܡܠܬܐ ]ܬܪܝܨܬܐ ܡܠܟܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ³⁴³ܒܕܡܘܬ ܪܘܝܐ . ܘܦܩܕ
SynWestSyr ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ . . . ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘ²³̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܘܠܐ ܒܢܝ̈
P:Dan [AB] : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܬ ܥܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܗ : ܥܕܡܐ ܕܫܒܥܐ ܥܕܢܝܢ̈ ܢܬܚܠܦܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ ܦܫܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܀ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܠܙܕܩܝܐ ܘܠܐܚܒ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܀ ܒܪܬ ܐܕܡ ܐܢܬܝ ܡܝܘܬܐ : ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܢܫܝܟ̈ ܘܒܢܝܟ̈ ܕܫܦܝܪܝܢ : ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ
CaveTreas ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX
P:Luke [AB] ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ ܇ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ . ܐܘ ܡܢܘ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܪܘܬܗ ܫܪܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
ActsGregPirang ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܆ ܘܟܒܫ ܡ . Xܝ̇ܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ 1 XX1 . 78ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܝܐ ܫ̇ܪܝ ܠܡܒܐܫܘ ܠܗܘܢ . ܗܐ ܠܡ ܥܡܐ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܚܘܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ
Eph:madCarNis ܕܫܬܩܐ ܩܒ̇ܠ ܐܚܝ̈ ܕܡܠܝܢܝܗܝ ܐܬܪܗ ܐܝܠܠܬܐ ܕܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡܟ ܐܢܐ ܠܗ ܫܢܬ ܙܒܢܐ [XX6] ܝܐ ܒܪ ܩܠܗ X X ܗܐ ܡܘܬܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܠܡܐܠܨ ܘܠܡܪܕܦ ܡܠܟܐ . ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܢܨܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܢܕ ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ : ܢܛܐܒ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܦ ܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܠܡܒܪܟܘܬܗ ܠܡܪܢ