simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܀ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܪܘܡܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ
IsaacAnt:memHom ܒܛܠܝܐ̈ . ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܫܛܘܗܝ : ܠܗܘ
P:Kings [AB] ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܬܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈
Chron1234 ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
P:Sam [AB] ܘܢܬܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ ܬܒܥܬܐ ܝܘܡܢܐ :
Chron1234 ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ