simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܘܬܢܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܂ ܘܟܕ ܬܡܗ ܡܠܟܐ ܂ ܐܣܬܟܠ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܘܒܣܝܡܐ̈ ܛܒ ܡܫܪܬܚܐ ܀ Xܝܕܝܢ ܐܙ̣ܠ ܠܘܬ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ
Chron1234 ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܦܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܟܢܫ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ̣ ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܢܘܪܐ ܠܐ ܣܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܡܠܝܠܐ ܠܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܐܢܐ ܚܝܐ ܠܡܝܘܬܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Chron1234 ܕܝܠܗ̣ܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܘܩܘܣ ܂ ܘܝܬܒܘ̇ ܒܝܡܐ ܕܢܫ̇ܩܠܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡ̇ܐ ܪܒܐ ܂ ܘܐܬܩܢܘ ܐܠ̣ܦܐ̈ ܣܓ̣ܝܐܬܐ̈ ܂ ܝ Xܐܬܥܬܪ-ܘ ܥܡ
P:Kings [AB] . ܘܥܒܪ ܝܘܪܡ ܠܨܥܝܪܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܪܟܒܐ̈ ܥܡܗ . ܘܩܡ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕ ܐܕܘܡ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܕܪܝXX ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܘ· ܂ ܘܒܫܢܬ ·ܒ· ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܚ· ܕܫܒܝX ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ
IsaacAnt:memHom ܕܫܪܐ ܒܐܘܪܝܐ : ܘܐܪܦܝ ܫܡܝܐ ܘܓܐܝܘܬܗ ܀ ܗܘ ܨܪ ܒܗܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܀ ܡܢ ܒܝܬ ܥܢܢܐ̈ ܡܚܬ ܠܗ : ܘܡܓܪܓܚ ܠܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܒܪ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܝ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܓܢܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܘܐܬܬܒܪܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ
EliaNis:Chron ܟܕ ܡܩܪܒ ܥܡ ܣܪܡܛܘ̈ ܂ ܘܡܢ ܥܘܫܢܐ ܕܥܩܬܗ ܐܣܬܟܪܘ ܡܠܟܐ ܘܫܬ ܂ ܐܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪܛܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܛܪܕܗ ܐܦ ܠܒܢܝܡܢ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܥܕܬܗ̈ ܂ ܘܐܫܬܠܛ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܣܓܝ ܡܒܐܫ ܗܘܐ ܠܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܒܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܢܫܝܟ̈ ܘܒܢܝܟ̈ ܕܫܦܝܪܝܢ : ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ
P:Dan [AB] ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܘܪܟܬܗ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܡܠܟܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܕܢܫܬܘܢ ܒܗܘܢ
Eph:madVirg ܒܒܬܘܠܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܦܪܘܫܐ ܕܡܣܬܟܠ ܕܢܘܣܐ ܗܘ ܡܣ̇ܬܪܕ ܡܠܟܐ ܛܠܝܐ XX ܒܕܚܠܐ ܘܪܚܡܐ ܕܠܢ ܢܠܦ ܗܘܐ ܕܝܘܡܢ ܗܐ ܫ̣ܪܐ ܗܘ ܒܪ
P:2Chr [AB] : ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ ܥܓܠܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܣܓܝ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܠܝ : ܘܡܗܦܟܝܢ ܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܬܪܥܝ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ . ܗ ܠܘ ܠܘܬܟ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܥܠ ܓܝܪ ܦܪܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܕ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ
P:Dan [AB] ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢܝ : ܒܠܚܘܕ ܚܠܡܐ ܘܦܫܪܗ ܚܘܐܘܢܝ . ܥܢܘ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ :
P:2Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܠܡܘܒܕܘܬܟ : ܘܠܐ ܫܡܥܬ ܒܩܠܝ .     ܘܐܬܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ
JacSer:memElijFireDown ܐܡܪ ܚܘܬ ܡܢ ܬܡܢ 330 ܘܬܘܒ ܐܠܝܐ ܦܢܝ ܨܐܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܡܠܟܐ ܘܪܡܝܢ ܩܠܘܗܝ̈ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܕܢܚܬܗ ܥܡܗ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ