simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܀ ܒܪܬ ܐܕܡ ܐܢܬܝ ܡܝܘܬܐ : ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܬܒܝܠ . ܘܠܒܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
CaveTreas ܒܫܒܐ ܘܒܐܘܦܝܪX ܒܚܩܝܠܐ ( 3 ) ⁴ܒܫܒܐ ²ܫܒܬܝܢ X X ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ X ( 2 ) ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܪܥܘ . ²ܐܡܠܟ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܒܪ ܗܕܕ ܒܪ ܚܙܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܚܙܐܝܠ
Chron1234 ܪܒܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܆ ܒܚܝܠܐ ܬܩܝܦܐ ܠܥܟܘ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܟܕ ܟܫܝܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܂ ܘܢܠܚ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܢܦܩ
P:2Chr [AB] ܕܠܐ ܓܠܐ ܠܗ̇ . ܘܚܙܬ ܡܠܟܬ ܫܒܐ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ
Chron1234 ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ ܂ ܘܡܛܠ ܡܐ ܕܚܫ̣ܬ̇ ܡܪܥܝܬܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܡܠܟܐ ܡܪܗ ܕܨܒܘܬܐ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܂ ܕܗܢܐ ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
JacSer:memElishCapSam ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ ܡܘܢ ܐܣܟܠ ܒܟ ܕܫܠܐ ܒܒܝܬܗ ܘܒܓܘ ܟܪܟܐ ܚܒܝܫ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܝܫܥ ܐܠܗܝܐ ܕܢܣܒ ܪܝܫܗ ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܕܚܝܠܐ ܕܫܡܥ ܐܘ ܠܟ
JacSer:memProphElij ܘܥܠ ܠܐܝܙܪܥܝܠ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬܘܢ 885 ܘܫܪܝܬ ܐܝܙܒܠ ܠܡܫܐܠܘ ܡܠܟܐ ܪܗܛ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܚܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܘܐܬܐ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܥܠܘ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܚܝܗ̇ : ܘܢܬܒ ܒܗ̇ . ܘܠܨܕܩܝܐ
Chron1234 ܕܝ̇ܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܦܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܂ ܟܢܫ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ̣ ܟ-ܫܝܠ ܗܘܐ ܒܗ
sugMonths&Year ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ ܠܒܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܫܒܠ ܚܩܠܐ ܒܝ ܫܘܚܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܡܠܟܐ ܪܓܝܓܐ̈ ܒܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܣܝܩܝ̈ ܪܝܚܐ ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ
P:Esd [AB] ܟܘܪܫ ܦܩܕ ܕܒܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܢܬܒܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ .
IšoMerv:ComOT ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ ܕܩܝܣܐ . X ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܓܝܒ ܫܝܠܘܚܐ . ܡܠܟܐ ܫܢܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܢܫܐ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܀ ܪܦܘ ܀ ]ܡܛܠ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܠܟܣ ܇ ܡܝܬܬ̇ ܐܢܬܬܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ Xܘܬ̇ ܒܪܬ
BarKepha:CelebNat ܐܪܥܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܠܐܬܖܘܬܐ̈ ܕܡܢܗ ܐܬܒܢܝܘ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ ܥܒܕܗ̇ : ܕܠܐܚܪܢܐ ܬܦܠܘܚ ܘܬܣܓܘܕ : ܐܢ ܓܝܪ
JacSer:memProphElij ܘܠܥܣ ܘܐܫܬܝ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܩܠܐ ܕܡܛܪܐ ܗܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܘܢܚ ܪܥܝܢܗ ܗܦܟ ܨܝܕ ܐܚܒ ܕܢܡܠܠ ܠܗ ܒܣܝܡܐܝܬ 715 ܣܩ ܠܟ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ ܇ ܘܢܬ[ܝܕܥ ]ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܐ[ܘܠ ]ܕܠܘ ܐ ܟ [ܕ ]ܒܝܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢ[ܒ1ܣܘܪ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܐ̣[̣ܠܘ ]ܗܘܘ ܠܗܘܢ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܠܥܢܘܗܝ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ . ܘܢܟܣ