simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ . ܘܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇ . ܘܢܫܬܡܥ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܙܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ . ܘܝܗܒ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܐܬܩܘܠ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝ̈ ܥܒܕܐ ܠܡܥܠܘ ܠܓܙܐ ܕܡܠܟܐ . ܫܩܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܬܒܥܐ ܡܢܗ : ܘܬܬܟܫܦ ܥܠ ܥܡܐ . ܘܥܠ ܗܬܢ : ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܕܢܚܘܐ ܠܐܣܬܝܪ : ܘܢܦܩܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܓܢܬܐ ܕܒܝܬܘܢܐ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܘܬܕܒܪ ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ