simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܦܩܕ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܡܐ ܕܫܦܪ ܠܒܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܠܨܗ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܠܚܡܢܘܢ : ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܕܢܝܗ ܘܥܪܩܘ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ : ܡܛܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ : ܚܢܢ ܢܦܘܩ ܘܢܣܬܪܗܒ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܠܟ : ܘܠܐܒܝܫܝ : ܘܠܐܬܝ : ܘܐܡܪ : ܐܙܕܗ݇ܪܘ ܠܝ ܒܛܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܠܦ ܕܟܣܦܐ : ܠܐ ܐܘܫܛܬ ܐܝܕܝ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܩܕܡܝ ܓܝܪ ܦܩܕ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܫܪܝܪ ܗܘ ܛܠܝܐ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ : ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܕܐܘܫܒܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܡܪܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ . ܘܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇ . ܘܢܫܬܡܥ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܬܒܥܐ ܡܢܗ : ܘܬܬܟܫܦ ܥܠ ܥܡܐ . ܘܥܠ ܗܬܢ : ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܕܢܚܘܐ ܠܐܣܬܝܪ : ܘܢܦܩܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܓܢܬܐ ܕܒܝܬܘܢܐ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܘܬܕܒܪ ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ