simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܆
Chron1234 ܫܡ̣ܥ ܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܟ̣̇ܢܫ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܚܕܐ̣ ܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܝܚܐ ܘܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ
EliaNis:Chron ܛܪܘܢܐ ܥܠ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܘܐܚܕܗ ܡܠܟܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
Chron1234 ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂
SermHolyWeek ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ
JnMaron:Expos ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܒܠܢܝܗܝ ܐܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ ܗܘ ܕܫܘܠܛܢܗ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ
JacSer:memJephDaught ܒܩܐܪܣܐ ܕܡܛܝܗܝ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܐܓܪ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ
P:Esd [AB] ܝܕܝܥܬܐ ܬܗܘܐ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܗܢܘܢ
P:Esd [AB] ܡܢ ܕܐܢ ܢܕܘܢ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܪܣ
P:Kings [AB] ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܬܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ