simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܚܕ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܫܢܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܝ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܓܢܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ
P:Judg [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܡܘܐܒ . ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܣܝܚܘܢ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ : ܢܛܐܒ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܦ ܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܠܡܒܪܟܘܬܗ ܠܡܪܢ
P:Luke [AB] ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ ܇ ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ . ܐܘ ܡܢܘ
SynOr ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܨܝܕ ܙܟܝܐ ܘܪܚ̇ܡ ܫܝܢܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܫܬܕܪ : ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܪ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ
P:Neh [AB] : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ ܗܘܝܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܬ ܚܡܪܐ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ : ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
P:Num [AB] ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܚܘܟ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܩܕܫ ܒܗܘܢ .   ܨܚ ܟܐ ܘܫܕܪ ܡܘܫܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ
P:ProvQohSong [AB] ܒܕܝܢܐ : ܟܢ ܥܡ ܡܢ ܕܥܒܕܗ . ܘܚܙܝܬ ܕܐܝܬ ܝܘܬܪܢ ܒܚܟܡܬܐ ܡܠܟܐ : ܘܠܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܘ ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ
P:PsSol [AB] ܙܕܝܩܐ ܡܠܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܝܬ ܥܘܠܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ . ܘܠܡܚܙܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܝ ܕܫܒܚܗ̇ ܐܠܗܐ . ܘܗܘ
P:Sam [AB] ܬܒܥܬܐ ܝܘܡܢܐ : ܡܢ ܫܐܘܠ ܘܡܢ ܙܪܥܗ . ܘܥܢܐ ܕܘܝܕ ܠܪܟܒ ܡܠܟܐ ܒܪ ܫܐܘܠ ܒܥܠܕܒܒܟ ܘܒܥܐ ܢܦܫܟ : ܘܢܬܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ . ܘܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ