simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܃ ܐܠܐ ܠܘ ܥܒܕܐ ܂ ܬܘ ܠܡ ܒܪܟܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܘܛܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܃ ܐܢܬܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܢܫܕܪ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܫܒܝܐ̈ ܡܠܟܐ ³³ܡܠܟܐ |X118|ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܘܚܕܢܗ : ܘܒܬܪ ܟܢ
Tim1:Epist . X ܫ̣ܘ̣̇ܚ X ܫܘܝܝ : XXX1ܫܘܝ̈ X⁸ ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕX ܡܠܟܐ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ . 2 , 23ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ . 3 , 60ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܝܡܝܢܗ . ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܡܠܗ . |ܩ 3 , 59 |L 173ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ̣ |X216|ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ . 3 , 62ܬܘ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ : ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ²⁹⁴ܕܣܣܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܠܟܐ ܇ ܥܒ̣Xܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ . 5 , 41 |L178b|ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܨܠܚ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܬܩܝܡ
Tim1:Epist ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ·X ܝ ·ܝ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܃
Tim1:Epist ܂ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܝ ܕܥ̇ܐܠ ܥܠܝ ܒܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܣܟܪܐ ܠܓܘܐ ܐܟܚܕ ܘܠܢ ܂ ܐܦX ܠܢ ܓܝܪ ܣܓܠܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܃ ܘܡܦܠܓܢܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܬܘ ܡܠܟܐ ܟܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܟܝ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ . 2 , 21ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܪ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
Tim1:Epist ܒܪ ܦܒܩ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܪܣܣܢ ܥܒܕܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪܘܢܘܣ ܝܬܒ ܇ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܐܡܪ ܂ ܐܪܐ ܐܪܕܫܝܪ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܘܡܪܐ̣ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ̣ 3 , 6ܐܠܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ̈ ¹¹³ܒܕܡܢܘܬܐ ܘܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܬܬܩܝܡ