simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܢܨܝܚܐ ܆ ܘܬܓܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܬܩܕܐ 37ܡܠܟܝܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܡܠܟܐ |ܩ |L 54ܠܡܫܝܢܘܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ 36ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܠܝܠܐ ܘܐܦ 40ܠܐ ܡܠܟܐ 38ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . . 18 , 43ܘܡ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ . ܘܐܦ 26ܠܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܡܠܟܐ 3 , 5ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ . 25ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . 15 , 3ܒܐܘܪܚܐ 29ܓܝܪ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܟ . ܘܒܫܒܝܠܐ ܕܪܚܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܘ̇ܐ ܠܟܠ ܩܘܠܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ 28ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ | 361|ܡܚܡܪ . ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ 23ܠܩܢܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ ܡܠܟܐ . XXܥܩ . ܩXܥ̇ܩ . 1ܠܡܟܢ : XXܩ 22ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܢܘ ܠܡ 35ܪܫܟ ܘܡܗܕܝܢܟ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ |ܩ |L 34ܦܢܝ̣ܬ . ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܐܬܦܫܩܘ ܘܐܫܬܪܝܝܢ ܀ 5 , 1 34ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܡܠܟ̈ ܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 41ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܝܡ : 39ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ X ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ 18ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi XX Xܝ : ܣܪܝܠ . XX Xܘܠܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ̣ ܒܪܐ XX ܡܠܟܐ . 16ܝ 19ܒܐܫܥܝܐ XX ܕX Xܩܒ ܢܒܝܐ̣ Xܡ̇ܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܚܙ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܝܬܘܗܝ 35ܥܒܕܐ . 19 , 12ܒܕܘܟ ܕܝܢ |386|ܐܚܪܝܢ ܗܘ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ 34ܥܒܕܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ |ܩ |M 155ܡܕܝܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ 38ܛܒ ܣܓܝ ܦܫܝܩ ܠܗ . |385|ܘܠܡܚܘܝܘ ܠܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . 19 , 11ܒܬܪ ܗܟܢ ܕܝܢ 28ܒܪܐ ܩܪܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ .
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ 16ܗܘ̣ܐ : ܕܗܘ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕ ܡܠܟܐ . 7 , 5ܘܡܠܦܝܢ ܠܢ ܆ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܬܒܛܢ 15ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܠܘ 34ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ ܡܡܠܠ 35ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ 33ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܡܠܟܐ 24ܥܠ ܡܪܝܐ ܠܡ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܠܡܠܟܘܬܐ 32ܕܡܕܝ̇ܐ . ܘܡ̣ܢ ܡܕܝ̇ܐ ܡܠܟܐ ܆ 30ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܝܠܡ ܐܝܬܘܗܝ . 8 , 27 31ܫܪܐ ܓܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ : ܠܡܬܪܥܝܘ 6ܟܝܬ ܐܘ ܠܡܐܡܪ . ܡܬܘܡܐܝܬ |M ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܒܪܝܗ̇ ܀ ܠܝܬ ܕܝܢ 5ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ