simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܫܒܝܚܐ ܠܐܘܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܆ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ X0 ܗܟܢܐ ܡܬܟܬܒ . ܢܦܩ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩܕ
SynWestSyr ܕܬܬܟܢܫܝ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܇ ܡܛܠ ܡܩܕܘܢܝܣ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ ¹¹ X 1ܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܗ . ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܦܩܕ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ : ܡܛܠ ܥܐܕܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܬ ܒܢܝܩܝܐ : ܘܐܬܟܢܫܬ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ
SynWestSyr : ܗܢܐ ܢܬܟܪܙ ܘܡܣܠܝܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܫܬܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ : ⁵ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ : ܢܐܙܠ ܠܘܬ
SynWestSyr ܆ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܣܡ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܦܠܓܐ ܡܩܪܒ . ܕܥܒ̇ܕܝܢ X0ܚܡܫܝܢ . ܩܨܘܨܐ̈ ܕܝܢ ܕܦܩ̇ܕ
SynWestSyr . ܘܐܬܒܐܫ ܠܗ ܣܓܝ . ܘܫܕܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܬܡܢ ܕܡܙܝܢܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܘܣܛܝܢܐ
SynWestSyr ܕܡܠܟܐ . ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܡܘܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ . . . ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘ²³̈ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܟܗܢܐ̈ . ܘܠܐ ܒܢܝ̈
SynWestSyr ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܥܕܬܗ X0ܩܬܘܠܝܩܝ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ . ܕܓܒܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܡܗ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܝܩܪ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܐܬܡܫܚ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܗܘܐ ܩܨܘܨܐ . ܚܡܫ̈ ܐܘܓܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܦܕܝܘܢܐ . ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ
SynWestSyr ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ . ܪܝܫܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܐ ܣ̇ܟܐ ܩ̇ܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܪܘܩܝܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܕܡܐ . X0ܢܩܘܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ
SynWestSyr . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ²⁸ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܒܪܗ ܡܠܟܐ ²⁷ XX ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ
SynWestSyr ܐܝܟ X0 ܝXX ¹X1 . ¹ܢܡܘܣܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ X ܬܢܘܝ ܘܩܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܕܨܒ̇ܝܐ . ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ ܠܐܘܢ
SynWestSyr ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܫ̣ܐܠ ܗܘܐ X ܕܢ̇ܣܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܟܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܟܬ̣ܒ ܝܘܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XXX XXXܕܥܡܢ : ܟܕ
SynWestSyr ܘܥ̇ܐܠܝܢ ܩܕܡ ܕܝܢ . . . ܐ X ܘܩܕܡ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܕܐܦܢ ܩܛܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ̈ ܩܛܘܠܐ̈ ܘܐܝܟ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ̈ ܠܘܬ
SynWestSyr ܆ ܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܝܗܘܢ̈ . ܟ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܚܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܣܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܦܩܕ
SynWestSyr ܐܪܥܢܝܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ . ܕܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܡܠܟܐ 10ܐܠܗܗ ܡܬܩܪܐ . ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܕܛܝܝܐ̈ . ܓܒܪܐ X ¹ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ . ܘܕܣܓܝ ܟܐܒ ܡܠܟܐ ܘܐܢܫܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܆ ܠܚܪܬܐ ܥܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܘܢܕܪ ⁴⁴ܒܪ ܚܐܪܬ
SynWestSyr ܫܪܐ ܘܒܟܠܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܡܕܒܪ . ܘܗ̣ܘ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ : X ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܗ ܗܘܢܐ
SynWestSyr ܠܐܘܢ ܛܘܒܢܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ : ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܡܕܡ ܆ ܢܬܬܒܥܘܢ ܥܦܐ ܟܠ ܡܐ ܕܫܩܠܘ ܀ ܢܢ . ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ