simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܠܐ ܢܬܬܟܠ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗ X ܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܠܟ ܡܠܟܐ 1ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܡܪܕ ܕܐܠܗܐ ܣ̣ܢܐ ܠܡܪܘܕܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܕܥܒܝܕ
SermHolyWeek XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܕܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܒܥܠܕܒܒܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܥܛܦ ܐܝܟ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܫܠܝܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܘܗܢܘܢ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܢ
SermHolyWeek ܗܘܐ ܘܣܥܘ ܙܩܦܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܦܗ ܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ XX 11ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈
SermHolyWeek ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ
SermHolyWeek ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܗܘܐ ܘܓܠܝܬܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥܬܟ XXX ܕܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܘܣܝܡ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܘܫܦܝܪ ܠܗ ]ܘܠܐ ܣܢܐ X [ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬܐ ܒܗܢܐ ܘܒܬܪ ܡܠܬܗ ܢ ܦܩܕ ܘܢܦܩ XXX ܝܫܘܥ ܟܕ -- ܝ ܠܗܘܢ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
SermHolyWeek ܕܢܣܩܝܘܗܝ 1X5ܐܬܒܩܝ ܘܩܝ̇ܡ ܛܒܥܗ ܘܦܘܡ ܓܘܒܐ ܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܘܓܘܒܐ ܩܘܝ ܒܚܬܡܗ ܘܒܛܒܥܗܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܘܟܕ ܩܪܒ ܗܘܐ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܐܝܬܝܟ ܝܐܝܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬ ܐܒܘܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܟܢ ܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ
SermHolyWeek ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ -- -- -- ܢ XXX ܘܝܗܒ ܗܘܐܐܢܘܢ ]ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܒܓܙܘܗܝ̈ ܢܐܚܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܘܟܕ ܐܬܐ ܚܒܩܘܩ ܘܐܝܬܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܓܒܪܐܪܓܝܓܐ ܐܬܦܬܚ ܡܠܟܐ ܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܛܒܝܥ ܗܘܐ ܘܚܬܝܡ ܦܘܡܗ X 1ܒܫܪܪܐ ܕܥܙܩܬ
SermHolyWeek ܡܥܛܦ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈
SermHolyWeek XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ