simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢܗܘ ܕܡܢܚ ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܥܡܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܠܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܢܦܩܘܕ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܟ ܕܨܐܕܝ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܡܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܟܦܘܪܝܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܘܢܦܠܘ ܒܚܪܒܗ ܕܩܣܪ ‏‎‎‏ ܘܗܪܟܐ ܐܫܬܒܗܪܘ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܬܡܢ ܩܥܘ ܕܠܝܬ ܠܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܐܘܟܡܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܕܐܒܠܐ ܡܠܟܐ ܕܣܝܒܘܬܝ ܐܦ ܠܪܥܝܢܝ ܦܟܝܗܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܛܥܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܠܐ ܕܓܠܬ ܡܪܝ ‏‎‎‏ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܝܘܬܐ̈ . ܘܠܗܢܐ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܠܡܚܪ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܕܪܒܘܬܗ ܡܢ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܢܕܚܠ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܢܬܒܛܠܘܢ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܟܕ ܒܥܝܢܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܝܕ ܣܩܪܐ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܬܬܒܥ . ܠܐ ܐܬܬܙܝܥ ܚܝܠܬܢܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܩܪܘ . ܘܠܘܚܡܐ̈ ܕܒܗ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܢܣܟܘ ܘܥܠ ܡܐ ܕܫܡܥ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܡܥܘܢ ܡܪܘܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܝܘܡܢܐ ܕܬܦܘܫ ܠܘܬܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܠܐ ܣܓܕ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܪܗܒ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܣܒܐ ܗܘ ܠܐ ܬܕܚܠ ܚܢܝܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܫܩܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܚܝܐ ܠܥܠܡ ܘܡܩܘܐ ܒܐܘܚܕܢܗ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܓܘܫܬܐܙܕ . ܘܐܡܪ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܐ ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܟܠ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܬܡܝܗܝܢ ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܥܡ ܕܪܝܫ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܘܐ ܐܦ ܒܪ ܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܗܘܐ ܕܫܒܘܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܫܡܥܘܢ ܫܡܥܘܢ ܡܢܐ ܗܝ ܡܪܘܕܘܬܐ ܗܕܐ ܕܚܘܝܬ ܥܠܝ ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܫܡܥܘܢ ‏‎‎‏ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܥܠ ܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܛܒܐ ܠܥܠܡ ܚܝ ܗܟܢܐ ܗܘ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈‏ ‏ ܡܠܟܐ ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܟܢܐ ܗܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܕܐ ܗܝ ‏‎‎‏ ܬܪܝܨܘܬܟ ܕܠܘܬܝ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܠܥܠܡ ܘܡܩܘܐ ܒܐܘܚܕܢܗ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܫܐ ܣܘܪܚܢܝ ܘܠܝܬ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ ܘܪܒܐ ܗܝ ܣܟܠܘܬܝ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܣܟܠܘܬܟ ܕܐܘܟܡܐ̈ ܬܠܒܫ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܝܢ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܣܓܘܕ ܚܕ ܥܕܢܐ ܠܫܡܫܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܣܓܘܕ ܘܡܦܨܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ ܥܒܪ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܡܪ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܦܩܕ ܕܢܣܩܘܢ ܘܢܩܪܘܢ ܐܝܟ ܕܐܠܦ ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܢܬܥܝܪܘܢ ܘܢܙܕܝܢܘܢ ܚܠܝܨܝܗ̈ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܩܪܒܐ‏ ‏ 33