simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܠܡ ܃ ܗܝܕܝܢ ܡܛܦܣܝܢ ܗܫܐ ܐܝܩܪܗ ܕܟܘܪܣܝܐ ܂ ܡܠܒܫܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܂ ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܕܦ̣ܢܐ ܐܠܗܐ ܠܫܘܒܚܗ ܃ ܘܝܬܒ ܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܗܘܕ ܥܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܒܢܨܪܬ ܂ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܣܘܒܪܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܃ · ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܝ ܐܡ̇ܪ ܕܡܛܠ · ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܢܫܟܚ ܢܥܒܪ ܕܒܚܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ X ܡ̣ܢ ܝܝ ܥܡܐ ܂ ܥܡܝ ܨܘܬܘ ܡܠܟܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܝܟܢ ܐܪܓܙܘܗܝ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܂ ܘܫܐܕẌ X ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܕܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܟܡܢ ܕܪܒܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܪܢܣ ܩܕܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܝ̇ܗܒ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܗ̣ܘܝ ܐܚܝܕ ܕܝܬܩܐ ܂ ܕܒܬܪܥܐ ܕܩܢܟܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܠܘܩܒܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܣ̇ܛܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܡ ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܡܪܢ ܃ 3ܐܠܐ ܗܢܘ̇ܢ ܕܐܘܕܝܘ ܂ ܠܝXܪܢ X X ܂ ܒܬ ܂ ܒܣܝXܢẌ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܝܗܘܕ ܘܟܠܗ̇ ܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܘܟܕ XX ܐܬ̣ܐ ܐܩܪܒܘ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܩ̣ܡ ܐܙ̣ܠ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܒܨܢܥܬܐ̈ ܘܕܫܢܐ̈ ܕܩܪܒ ܂ ܐܬܬܣܪܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܂ ܘܓܕܫ ܘܡܢܥܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܝܪܚܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܥܡܐ ܝ ܘܣ̣ܠX ܂ ܘܢܘܪܒܒܠ ܒܪ ܫܠܬܐܝܠ ܒܪܫܗ̣ܘܢ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܥܘܪܐ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܟܕ ܐܚܪܡܘ ܩܘܪܠܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܒܟܠܗܝܢ ܦܢ̇ܝܬܐ ܂ ܘܐܦ ܒܡܕܚܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܘܣܓܕܘ ܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܟܐ ܝܬܝܪ ܚܣ ܂ ܝܪ ܂ ܝ ܂ ܘܟܬܪܘ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ ܟܕ ܡܥܩܒܝܢ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܐܫܬܒܝ ܝܣܪܝܠܝ̇ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܘܝܘܫܝܐ ܂ ܘܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܝ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܘܕܝܗܘܕܐ ܃ ܥܕܡܐ ܠܚܙܩܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܝܐ ܂ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܢܫܬܟܚ ܒܡܡܠܠܗ ܂ ܝ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܬܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܨܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܕܒܐܡܝܢܘ ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܢܗ ܚܫ̇ܒܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܬ ܕܥܢ ܡܠܟܐ ܃ ܝܕ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܒܫܢܬ ܐܪܒܬܥܣܪ ܕܗܢܐ ܝܢ ܐܡܠܟ ܣܠܘܩܘܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܠ̣ܐ ܣܢܝܩ ܡܨܥܝܐ ܝܝ ܠܡܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܣܬܢܩܝܢ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘ̣ܢ ܂ ܐܟܡܢ ܕܗ̤ܘ ܐܬܓܡܪ ܒܚܘܒܐ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܡܐ ܕܗܢܐ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܫܡܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܚܘܗܝ ܕܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒ̇ܕ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܟܕ ܕܢ̇ܚ ܫܡܫܐ ܃ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘ̣ܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܠܡܪ·ܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܡܫܡܫܢܐ ܡܘܕܥ ܒܟܠܙܒܢ ܠܥܡܐ ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܡܥܕܪܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ܝܢ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܂ ܕܡܨܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܒܗܬ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 1 ܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܬܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܠܓܕܝܐ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܂ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܣܪܚ ܃ ܡܠܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܢܛܪ ܕܘܟܬܗ ܟܐܦܐ ܩܕܡܘܗܝ ܩܐ̇ܡ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܝ ܕܩܕܡ 2ܡܠܟ̇ܐ ܢܩܘܡܘܢ ܂ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܂ ܚܙܝܢ ܓܝܪ ܟܘܟܒܗ ܒܡܕܢܚܐ ܆ ܘܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܃ ܡܢܐ ܂ ܐܝܟܘ