simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܒܪܝ : ܠܐ ܢܐܙܠ ܟܠܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܓܙܘܙܐ̈ ܐܝܬ ܠܥܒܕܟ : ܢܐܙܠ
P:Sam [AB] ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܫܠܡܐ : ܐܢܬ ܘܐܚܝܡܥܨ ܡܠܟܐ ܒܟ : ܗܐ ܩܐܡ ܐܢܐ : ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܠܡܪܝܐ : ܥܡ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܕܩܕܫ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܢܚܫܐ : ܘܐܝܬܝ ܠܕܘܝܕ . ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܩܕܫ
P:Sam [AB] : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ : ܚܢܢ ܢܦܘܩ ܘܢܣܬܪܗܒ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ . ܢܦܘܫ ܥܒܕܟ ܐܡܘܬ ܒܩܪܝܬܝ : ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܐ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܥܒܪ ܥܒܕܟ ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܚܡܬ : ܕܡܚܐ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܕܪ ܬܘܥ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܛܒܚ : ܘܡܢ ܒܪܘܬܝ : ܩܘܪܝܗ̇̈ ܕܗܕܪܥܙܪ . ܘܫܡܥ ܬܘܥ
P:Sam [AB] : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܢܦܠ ܡܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܕܒܪܟܝ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܕܡܐ ܠܐ ܡܚܒܠ : ܘܠܐ ܢܘܒܕܘܢ ܠܒܪܝ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܓܠܓܠܐ . ܘܐܙܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܫܐܘܠ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܚܪܒܟ : ܗܟܢܐ ܬܬܓܙܐ ܐܡܟ ܡܢ ܢܫܐ̈ . ܘܦܫܚ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܓܓ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ ܐܢܬ ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] : ܩܘܡ ܗܪܟܐ : ܘܐܬܗܦܟ ܘܩܡ . ܘܗܐ ܟܘܫܝ ܐܬܐ : ܘܐܡܪ : ܢܣܬܒܪ ܡܠܟܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܠܥܒܕܟ ܠܐ ܝܕܥܬ ܡܢܐ ܗܘܝܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܒܥܐ ܠܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ : ܐܝܟ ܕܪܕܦ ܚܓܠܐ ܒܛܘܪܐ ܡܠܟܐ . ܗܫܐ ܠܐ ܢܦܠ ܕܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܦܩ
P:Sam [AB] : ܐܘ ܡܘܗܒܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢ . ܘܥܢܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪܝܢ ܡܠܟܐ : ܠܡܢܐ ܐܬܒܐܫ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܡܐ ܡܐܟܠ ܐܟܠܢ ܡܢ
P:Sam [AB] . ܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܢܩܛܠܢܝ . ܘܐܬܐ ܝܘܐܒ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ : ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܝ ܟܕ ܐܢܐ ܬܡܢ . ܘܗܫܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܚܙܐ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܐܝܟܘ . ܐܡܪ ܨܝܒܐ ܠܡܠܟܐ : ܗܐ ܒܝܬ ܡܟܝܪ ܗܘ ܒܪ ܓܡܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ : ܩܝܡ ܒܪܐ ܠܝܘܢܬܢ : ܘܡܣܪܚܢ̈ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] : ܡܝܬ ܠܗ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ : ܠܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ
P:Sam [AB] : ܘܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܕܡܟ ܐܘܪܝܐ ܒܬܪܥܐ ܡܠܟܐ : ܚܘܬ ܠܒܝܬܟ ܘܐܫܝܓ ܪܓܠܝܟ̈ . ܘܢܦܩ ܐܘܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ
P:Sam [AB] : ܐܝܕܗ ܕܝܘܐܒ ܐܝܬ ܥܡܟܝ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܥܢܬ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇
P:Sam [AB] ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܡܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܐܬܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ