simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܥܘܟܢ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܗܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܘܬܪܗ : ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ : ܘܕܐܘܪܒܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪ ܗܘܐ ܣܦܪܐ . ܢܗܦܟܢ̈ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܡܝ ܦܨܐ̈ ܕܢܚܪܘܒ ܐܢܘܢ . ܘܡܐ ܕܥܐܠܐ ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠܝܟ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܕܬܬܠ ܠܝ ܫܐܠܬܝ : ܘܬܥܒܕ ܠܝ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܬ : ܫܐܠܬܝ ܘܒܥܘܬܝ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܡܠܟܐ ܠܟܝ . ܘܥܢܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܬܡܠܟ ܚܠܦ ܘܫܬܝ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܢܬܠ ܬܨܒܝܬܗܝܢ . ܘܥܠܝܡܬܐ ܕܬܫܦܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ . ܘܢܣܒ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ . ܘܝܗܒ ܐܢܘܢ ܠܚܒܠܐ . ܡܠܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܗܘܕ : ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܐܬܟܬܒ : ܘܐܬܚܬܡ ܒܥܙܩܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܘܐܫܬܕܪܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ : ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܟܬܒܗ̇ : ܘܠܥܡܐ ܐܝܟ ܠܫܢܗ . ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܒܥܬ ܡܕܡ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܓܝ ܡܗܝܡܢܐ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܗܘܬ ܡܠܟܐ ܒܪܬ ܐܒܝܚܠ ܕܕܗ ܕܡܘܪܕܟܝ : ܕܢܣܒܗ̇ ܠܗ ܒܪܬܐ : ܠܡܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܘܐܬܚܬܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܟ ܟܬܒܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܠܫܢܗܘܢ . ܘܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ ܢܦܘܩ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܬܟܬܒ ܒܢܡܘܣ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ̇ ܒܣܝܪܘܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܘܬ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܫܦܪܬ ܥܠܝܡܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܫܩܠܬ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ : ܠܘܬ ܗܓܝ ܡܗܝܡܢܐ : ܐܬܕܒܪܬ ܐܦ ܐܣܬܝܪ ܠܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܣܪܗܒܘܗܝ ܠܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܘ ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ : ܠܡܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܬܚܬܡ ܒܥܙܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܠܐ ܗܦܟ . ܘܐܬܩܪܝܘ ܣܦܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܚܬܘܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ : ܒܟܬܒܐ ܕܡܬܟܬܒ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܨܚ ܓ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܡܪ ܒܒܒܠ : ܡܠܟܐ ܠܥܘܒܝܕ . ܘܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܠܟܝ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܥܘܬܟܝ . ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܒܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܚܕܬ ܒܪܝܫܗ ܕܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܕ ܚܕܐ ܐܢܬ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܡܢ ܛܒ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ : ܘܢܬܠܘܢܝܗܝ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܘܠ ܠܡܫܬܝܐ ܥܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܠܐܘܗܝ ܠܗܡܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܬܩܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ